Belediye Ne İş Yapar, Belediye Görevleri

Belediyecilik nedir, Belediyenin bölümleri nelerdir, Belediyenin görevleri hakkında bilgi.

Belediye toplum halinde yaşayan insanların su, yol, aydınlatma, vb. gibi müşterek ve medeni ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan teşkilattır.

Memleketimizdeki Belediye Kanunu’na göre nüfusu ne olursa olsun bütün il ve ilçelerde, ayrıca nüfusu 2.000 kişiyi geçen diğer yerlerde belediye teşkilatı kurulması mecburidir. Belediyeler belirli bir sınır içinde vazife görür.
Bizde belediyeler halk tarafından seçilen Belediye Meclisi ile Belediye Encümenleri tarafından idare edilir.

Belediye Meclisi: Doğrudan doğruya seçim hakkı olan hemşeriler tarafından seçilir. Belediye Meclisi’ne seçilebilmek için, 25 yaşını bitirmiş olmak lazımdır. Seçimler her dört yılda bir yapılır. Nüfusu 3.000’e kadar olan yerlerde 12 kişi seçilir.

Nüfus arttıkça seçilecek üye sayısının ne kadar artacağı kanunda gösterilmiştir. Belediye Meclisi yılda üç defa toplanır, ayrıca gerektiği takdirde olağanüstü toplantılar da yapar. Meclis, her toplantısında en çok 15 gün çalıştıktan sonra dağılır.

Belediye Başkanını Belediye Meclisi seçer. Belediye Başkanı meclis üyelerinden olabileceği gibi hemşeriler arasından da seçilebilir. Belediye Başkanı halkın temsilcisi olduğu için hükumet tarafından istendiği zaman vazifesine son verilemez Nüfusu kalabalık yerlerde belediye şubeleri kurulur. Bunları şube müdürleri ve şube heyetleri idare eder.

Belediye Encümeni: Belediye Başkanı ile belediye daireleri amirlerinden ve Belediye Meclisinden seçilen üyelerden meydana gelir. Başlıca vazifeleri bütçenin ilk incelenmesi, istimlak kararları, ücret tarifelerinin ve narhların tespiti, belediye memurlarının terfileri, cezalandırılmaları ve emekliye sevkleridir.

Belediyenin Görevleri, Teşkilatı

Belediyenin yapmakla yükümlü olduğu başlıca görevler şunlardır:
Lokanta, gazino, meyhane, kahve vs. gibi umumi yerleri hem fiyat, hem sağlık bakımından kontrol etmek; ölenleri muayene ve gömülmesine ruhsat vermek, itfaiye teşkilatını idare etmek, şehre su sağlamak ve bunun temiz bulunmasını gözetmek, kasaplık hayvanların sağlık şartlarına uygun şekilde kesilmesini, dağıtılmasını sağlamak, şehrin süprüntülerini toplamak, kaldırtmak; şehrin imarını plana bağlamak, cadde, sokak ve meydanları düzenlemek.

Belediye Kanunu belediyelerin hizmetini geniş tutmuş olmakla beraber, bütçe durumlarına göre bazı hizmetleri kendi isteklerine bırakmıştır. Mecburi olmayan bu görevler arasında, borsa bulunmayan yerlerde zahire borsası açmak, buz fabrikası, soğuk hava mahzenleri yapmak, yakacak pazarları kurmak, ucuz mesken yapmak da vardır.

Belediye geliri: Belediyeler, görevlerini yerine getirebilmek için yapacakları masrafları çeşitli kaynaklardan sağlarlar. Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen bu gelir kaynaklarının başlıcaları şunlardır:

1 — Doğrudan doğruya belediyece tahsil edilen gelirler: Taşıtlardan alınan plaka resimleri; iskele ve rıhtımlardan alınan geçiş resimleri, ilan ve reklam resmi, sinema, tiyatro gibi biletle girilen eğlence yerlerinden alınan eğlence resmi; kantar resmi gibi.

2 — İşletme gelirlerinden alınan belediye payları: Taşıt biletleri, aydınlatma, telefon, hava gazı vb. gibi hizmetler için hemşerinin ödediği paradan alınan belediye resimleri.

3 — Belediyenin özel idareler ve devlet tarafından tahsil edilen vergilerden aldığı pay: Gümrük resmi, kazanç vergisi, bina vergisi vs. den belediyeye ayrılan paylar.

Belediye Zabıtası: Belediye sınırları içinde dirlik düzenliğin sağlanması, yasakların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü için kurulan teşkilattır. Belediye nizamlarını dinlemeyenler hakkında kesilen cezaların toplanması, belediye nizamlarına göre suç olan hareketlerin takibi belediye zabıtasının görevleri içine girer.
Belediye zabıtasında bir müdür, müdür yardımcıları, merkez memuru, komiser ve komiser yardımcıları, zabıta memurları bulunur.