Bakara Suresi Hakkında Bilgi

Bakara Suresi meali nedir, Bakara Suresi ne zaman inmiştir, Bakara Suresi anlamı hakkında bilgi.

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra ilk nazil olan suredir. 286 ayet, 6.120 kelime, 25.500 harften meydana gelmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’in en uzun süresi olan, bu sureyi, ana hatlarıyla dört esasta özetleyebiliriz:

1-Sureye, huruf-u mukatta denilen Allah ile Rasulu arasında bir şifre görevi yapan “elif, lam, mim, ra” harfleriyle başlanmak­ta, Kuran’ın doğruluğu ve hak olduğu, var­lığı ve mahiyeti itibariyle bir Hidayet kaynağı olduğu bildirilmektedir.

Müttakilerin sıfatları açıkça beyan edilmekte, daha sonra hak­kın karşısına açık bir imanla çıkma cesa­retini gösteremeyen münafıkların durumla­rı, topluma karşı kendilerini üstün sayan halet-i ruhiyeleri açık açık zikredilmektedir. Allah tarafından indirilen Kur’ân’ın, Arapla­rın kullandığı harflerle meydana geldiği bil­dirilmekte, kitabın Allah tarafından geldiği hususunda şüphe ediliyorsa, aynı harfler­le Kur’ân’a benzer bir sure meydana getir­meleri istenmektedir.

Bütün kainatı Allah-ın yarattığı ve bunları insana bahşettiği ifa­de edilmekte, Hz. Adem’in yeryüzüne hali­fe olarak gönderildiği ve Allah’ın hilafetini temsil edeceği, bu hilafeti yürütebilmesi için de kendisine bir takım bilgiler verildiği beyan edilmektedir. Hz. Adem ve Havva ile Şeytan arasında ezelde takdir edilmiş mü­cadelenin Cennette başladığı, yasaklanan ağacın hikâyesi, şeytanın vesvese verme­si, günah işlememek konusunda verilen sö­zün unutulması, nedamet ve af dileyiş taf­silatıyla anlatılmaktadır. 

Medine-i Münevvere’de İslâm daveti karşısında İsrailoğullarının durumu, yapı­lan davet karşısında gizli açık mukavemet göstererek bitmeyen ihanetleri, münafık ve müşriklerle kurdukları sıkı ilişkinin büyük te­sirleri anlatılmakta, onların İslâm’a inanma­ları, iman kervanına katılmaları istenmek­ Geçmişte Firavun ve maiyetinden kurtuluşlarının manzarası bütün tazeliğiy­le gözler önüne serilmekte Tur-i Sina’da bu­lutun üzerlerini gölgelendirmesinden kud­ret helvasına, bıldırcın etine ve kayadan su fışkırmasına varıncaya kadar birbiri ardın­ca onlara verilen diğer nimetler hatırlatıl­makta, daha sonra dadevamlı olarak ha­talar işledikleri, Allah Tealanın kendilerini bir sapıklıktan kurtardıktan sonra diğer bir günaha yuvarlandıkları, bir çukurdan kur­tulup başka bir çukura kaydıkları teker te­ker zikredilmektedir. Allah’a verdikleri sö­zü bozan, ilahi emanetleri yüklenmekten kaçınan, Allah’ı açıkça görmedikçe inanma­yız diyerek peygamberlerinin emrine karşı gelen, buzağıya tapan… İsrailoğulları’nın eskiden beri devam edegelen hataları, sa­pıklıkları, hakla batılı birbirine karıştırmaları anlatılmaktadır. Surede Hz. İbrahim, İsmail ve İshak peygamberler ile Beytullah’ın yapılışı ve menasikine dair meselelerin izahı yapıl­makta, Beytullah’ı temizleyip tavaf eden, orada bulunan, rüku ve secde eden kimse­ler için hazırlama emrini Hz. İbrahim ve is­mail’in ne şekilde yerine getirdikleri bir tab­lo halinde canlandırılmaktadır.

Hz. İbrahim’in milletinin bu millet olduğu onun di­ninin de İslam dini olduğu bildirilmekte, kıb­lenin Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi mevzuu anlatılmakta, Müslü­manların kendilerine has bir kıbleye ve böy­lece de özel bir şahsiyete sahip olmaları­nın gerektiği ifade edilmektedir.