Bağıl Nem ve Mutlak Nem Nedir?

Bağıl nem nedir, Bağıl nem formülü ve tablosu, Bağıl nem hesaplama.

Mutlak nemin, aynı sıcaklıkta bulunan havayı doyuran neme (o sıcaklıktaki 1 m3 havayı doyuran su buharı miktarına) bö­lümüne “bağıl nem” denir. Bunu mate­matiksel olarak Bağıl nem = Mutlak nem

Doyuran nem olarak ifade ederiz. Birim hacimdeki nem miktarından daha çok, bu nem miktarı­nın doyuran neme yakınlığının bilinmesi önemlidir. Bu nedenle “bağıl nem” ifadesi “mutlak nem” ifadesinden daha çok kullanılır. Bağıl nemi bulmak için “doyu­ran nem” ve “mutlak nem”den yararla­nırız.

Örneğin: 24°C’de 1m3 hava içinde 14 gr. nem ölçülüyor, bağıl nem değerini na­sıl buluruz.

24°C’deki havayı doyuran nem miktarı, yapılan hesaplamalar sonucunda belirli­dir ve değeri 22 gr.’dır.

fiart.ı nDm   Mutlak nem 11

bağıl nem =—————— . =— = 0 5

Doyuran nem 22

Buradan çıkan sonuçtan şunu söyle­yebiliriz. 24°C’deki bu havayı doyurabi­lecek su buharının % 50’si bu hava için­de bulunmaktadır.

Bağıl nemi direk olarak ölçen araçla­ra higrometre denir.