Babil Devleti Tarihi

Babiller ne zaman ve nerede kuruldu, Babil devletini kim kurdu, Babiller hakkında bilgi.

Ur kentinin M.Ö. 2200 yılında düşmesi, Samiler’in bir kolu olan Amurralar’a isin ken­tinde, iki yüzyıldan fazia egemen olan bir sülale kurma imkanını tanıdı. Larsa ken­tinde de Samî dili konuşan bir sülale ege­menlik kurmuştur. Bu iki sülale yüzyılı aş­kın bir süre için Babil’i yönetimi altında bu­lundurdu. M.Ö. 19. yüzyılın başlarında ge­ne Sami dili konuşan Amurralar’dan olu­şan üçünü bir sülale, Babil’de kendi ikti­darını kurdu. Larsa ve isin prensliklerinin birbirleriyle savaşmalarından yararlanarak iktidarını güçlendirdi (M.Ö. 2100’e doğru ).

Babil deki yeni sülâlenin ilk beş kralı da­ha çok savunma sorunları, dinsel yapılar ve kanal açımı ile uğraştılar. Babil Devleti 6. hükümdarları Hammurabi zamanında çok kuvvetlenmiş ve en parlak devrini yaşamıştır. Kaide şehirleri­ni yönetimi altına aldıktan sonra, Elam ül­kesini zaptetmiştir. Kuzeydeki Asur ülke­si ile birlikte bütün Mezopotamya’yı istila ederek bir imparatorluk kurdu, imparator­luk kurma başarısı bir yana bırakılırsa, Hammurabi’nin asıl ünü yaptığı kanunla­ra dayanır. Sümer ve Akadlar’ın kullandık­ları töre ve yasaları eski fermanları, zama­nın ihtiyacına göre düzenleyerek Sami di­li ile yazdırarak ünlü Hammurabi Kanunları’nı meydana getirdi.

babillerHammurabi’den sonra gelen kralların saltanatları uzun sürdü ve barış içinde geçti. M.Ö. 18. yüzyılın sonlarına doğ­ru önce Kasitler’in daha sonra da Hitit Devleti’nin saldırılarına uğradı. Hitit Kralı 1. Mursilis Babil’i yerle bir etti ve Hammu­rabi sülâlesine son verdi. Hititler Mezopo­tamya’da kalmayarak, geriye ülkelerine çe­kildiler. Bu boşluktan Kasitler yararlandı­lar ve beşyüz yıldan fazla Mezopotamyaya egemen oldular. Asurlular geçici bir sü­re Babil’i işgal ettiler.

Babil’i yeniden ele geçiren Kasit sülâlesine M.Ö. 1157 yılın­da Elamlar son verdi. Yüzyıiın sonlarına doğru Elamlar Babil’in siyasal egemenli­ğini yitirdiler. I. Nabukodonosor’ın (M.Ö. 1124-1103) yönetiminde ikinci isin sülale­si kuruldu ve böylece Babil üzerindeki Elâm boyunduruğu sona erdi. Yüzyıl ka­dar süren siyasal egemenlikten sonra, isin sülâlesi de devrildi. MÖ. 977 yılında seki­zinci Babil sülâlesi kuruluncaya kadar ka­rışıklıklar birbirini izledi. Bunu izleyen yüz­yılda Babil, Asur Devleti ile yakın ilişkiye girdi.

Asurlular Babil ülkesini ele geçire­rek egemenlikleri altına aldılar. M.Ö.7. yüzyıl boyunca Babil çeşitli iniş ve çıkış­lar gösterdi. Bu dönemin sonunda tahta çıkan Nabopolassar (M.Ö.625-605) Babil sülalesi olarak bilinen büyük Babil uygar­lığını başlattı.

M.Ö. 612 yılında Babilliler Medler’le bir­likte Ninova’yı aldılar ve Asur’un egemen

liğine son verdiler. Babilli büyük komutan 2. Nabukodonosor (M.0.604-562) Kudüs’ü yakıp yıktı ve kent halkını buradan sürdü.

Büyük anıtlar ve yapılar diktirerek Ba-bil’i dünyanın yedi harikasından biri duru­muna getirdi. II. Nabukodonosor’un ölümün­den sonra Babil’in çöküşü hızlandı. Babil

M.Ö. 539 yılında Pers Kralı Büyük Keyhüsrev (Kuruş) tarafından ortadan kaldırıldı.

Babiller astronomi ve astroloji bilimle­rinde çok ileri gitmişlerdir. Yıldızların gezegenleriyle durağanlarını ilk ayıranlar, Ay­la Güneş’in hareketlerini ilk önce ayırt edenler Babilliler olmuştur.