Babıali Baskını Hakkında Bilgi

Babıali Baskını ne zaman ve nerede oldu, Babıali Baskını sebep ve sonuçları nelerdir.

Balkan Savaşı Osmanlı Devleti’nin bir­biri peşisıra uğradığı yenilgiler ile sona er­miş, ordu Çatalca’ya kadar çekilmek zo­runda kalmıştır.

Kötü hava şartları, ulaştırma güçlükleri, politikaya bulaşan birliklerin birbiriyle olan bağlantılarının kaybolması yanında, o sıralarda ortaya çıkan kolera hastalığı da toparlanmaya çalışan ordunun gücü­nü zayıflatmıştır. Bu durum karşısında sad­razam Gazi Ahmed Muhtar Paşa, uğranı­lan felaketlerin sorumlusu olarak, görevin­den istifa etti, yerine Kamil Paşa sadare­te geçti.

Kamil Paşa, devletin düştüğü bu kötü durumu düzeltmek yolunda, büyük devletlerle işbirliğini sağlayarak yeni bir anlaşmanın esaslarını hazırlamaya çalışı­yordu. Londra’da yapılan konferansta, bü­yük devletler, Osmanlı sınırının Enez-Midye hattına çekilmesini teklif etmişler­di.

babiali_baskiniBu müzakereler sürerken, İttihat ve Te­rakki Cemiyeti’de, karşılaşılan bu felaket­lerde beceriksiz iktidarların büyük sorum­lulukları bulunduğunu, Kamil Paşa hükü­metinin de Edirne’yi Bulgarlar’a terkederek Enez Midye hattına çekilmeyi kabul et­tiği söylentilerini yayıyordu. Edirne’nin ter­ki, halk üzerinde derin bir üzüntü ya­ratmıştı.

ittihat ve Terakki Cemiyeti bu uygun or­tamdan yararlanmak ve kaybettirilen ikti­darı yeniden kazanmak için hazırlıklara gi­rişti. Gaye, sadrazam Kamil Paşa’nın isti­fa ettirilerek kabinenin düşürülmesi; siyasi iktidara sahip olunmasıydı. Kararın uygulanmasında Enver ve Talat beyler, ittihat ve Terakki mensupları, muhafız birliğinin müdahalesi olmaksızın Sadaret dairesin­deki küçük sofaya girmişlerdir. Gürültüler üzerine oraya gelen Nazım Paşa, vurul­muştur.

Kamil Paşa, bu sırada Başkatip Ali Fuad Bey’le (Türkgeldi) görüşmekteydi. Ta­lat ve Enver beyler Sadrazam Kamil Pa­şa’nın yanına gelerek istifasını istemişler­dir. Kamil Paşa’nın yazdığı istifa dilekçe­sindeki “Cihet-i askeriye” tabirine “ve ahali” kelimesini de ilave ettirerek aldık­ları istifa dilekçesi bizzat Enver Bey tara­fından saraya götürülerek padişaha arz dilmiştir.

İstifa kabul olunarak ittihat ve Terakkinin adayı Mahmud Şevket Paşa Sadarete geçmiştir. Böylece, yakın tarihimizde “Ba­bıali Baskını” diye adlandırılan olay sonucunda, ittihat ve Terakki’nin yeniden ikti­darı sağlanmıştır.