Azınlıklar Sorunu ve Lozan

Azınlıkların kurduğu cemiyetler, Azınlık sorunu nedir, Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar nelerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda azınlıklar­la ilgili sorunlar Fatih’in istanbul’u alma­sıyla ortaya çıktı. 1839’a kadar da tek ta­raflı olarak çözüldü. Bu tarihten sonra Tan­zimat Fermanı ve öteki Islahat fermanlarıyla azınlıklara bazı haklar verildi. 1856 Is­lahat Fermanı’nda azınlık hakları ulusla­rarası yaptırım olarak gündeme geldi. 1878 Berlin Konferansıyla bazı eyaletlere özerk­lik verildi.

Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Antlaş­masıyla Türkiye Cumhuriyeti azınlıkların haklarını öteki antlaşmalarla benimsenen ilkeler doğrultusunda, komşu ülkelerdeki Müslümanlar’a aynı hakları sağlamak ko­şuluyla kabul etti. Lozan Antlaşması’na gö­re Türkiye’deki azınlıklar “gayrımüslimler”dir. Bu azınlıklar Türk vatandaşı sayı­lacaklar. Her türlü medeni ve siyasal hak­tan yararlanacaklar, yasa önünde eşit sa­yılacaklar. Giderlerini kendileri karşılamak koşuluyla her türlü dini, sosyal ve kültü­rel kurum kurabilecek, okul açabilecek, kendi dillerini kulanıp, dini ayinlerini yapa­bilecekler.