Azerbaycan Hakkında Bilgi

Azerbaycan başkenti neresidir, Azerbaycan nerededir, Azerbaycan bayrağı hakkında bilgi.

Doğu Anadolu ile Hazar Denizi arasında bir bölgedir. Ahalisinin ezici çoğunluğu Türktür.
Yüzölçümü: 190.000 km. kare
Nüfusu: 7.300.000

Azerbaycan, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılır. Kuzeydeki bölüme Kafkasya Azerbaycanı da denir. Buranın yüzölçümü 36.000 km. karedir. Güney kesimi İran Azerbaycanı diye bilinir. Buranın yüzölçümü de 104.000 km. karedir. Aras nehri her iki Azerbaycan arasında sınır kabul edilir. Rus-İran sınırının önemli bir kısmını da bu nehir teşkil eder.

Kuzey Azerbaycan’ın en önemli kısmını Kafkas Dağları kaplar. Bu dağların yüksekliği yer yer 3.000 metreyi geçer. Kafkaslar’ın Azerbaycan içindeki en yüksek tepesi Bazardüzü’dür (4.480 m.) Dağların yüksek tepeleri kar ve buzlarla örtülüdür.
Kuzey Azerbaycan başlıca üç tabii bölgeye ayrılmıştır.

Yukarı Kafkas Dağları, Aşağı Kafkas Dağları ve Kura Havzası. Kura nehri, Yukarı ve Aşağı Kafkaslar’ı birbirinden ayırır. Aşağı Kafkaslar’ın yüksekliği kuzey kesimini kaplıyan Yukarı Kafkaslar’dan daha azdır. Kura Havzası bozkırdır. Nehrin çevresini kaplıyan bozkırlar çeşitli adlarla anılır. Havzanın doğu kesimi deniz seviyesinden aşağıdadır (Hazer Denizi de dünyadaki diğer denizlerin seviyesinden aşağıda bulunur. Bu seviye farkı 26 metredir.)

Güney Azerbaycan büyük bir yayladan ibarettir. Urmiye Gölü’nü içine alan bu kesim sıradağlarla, ovalar- ve vadilerle kaplıdır. En büyük ovalar Urmiye Gölü’nün çevresinde bulunur. Bu kesimin en yüksek yeri kuzeydoğudaki Savelan (4.813 m.) dağıdır.

Azerbaycan’ın İklimi:

Kuzeydeki sıradağların rüzgarları kesmesi, Kuzey Azerbaycan’ın ovalık bölgelerinde ılık bir iklim yaratır. Bu iklim Hazar Denizinin güney-batı kıyılarındaki Lankeran çevresine kadar uzanır. Denize yakın yerlerde yağış fazla (yılda 130 cm.), iç bölgelerde ise azdır (40 cm.) Dağ etekleri de oldukça yağış alır.

Güney Azerbaycan Yaylasının iklimi sert, fakat sağlamdır. Bilhassa dağlık bölgelerde kış uzun sürer. Ovalarda ise yazlar çok sıcak geçer. Yağmur sadece baharlarda yağar.
Azerbaycan’ı Hazar Denizi’ne akan dereler sular. Başlıca nehirler Aras ve Kura’dır. Her iki ırmak denize dökülmeden önce birleşirler.

Azerbaycan’ın Tabii Zenginlikleri

Bitkiler: Azerbaycan, bitki örtüsü bakımından fazla zengin değildir. Ovaların büyük bir kısmı çorak bozkırlardan ibarettir.

Kuzey Azerbaycan’ın dağlık kesimlerinde 2.000 metreye kadar ormanlar görülür. Güney Azerbaycan’da tahıl ve üzüm yetişir. Buranın çekirdeksiz üzümü meşhurdur. Bu bölgede otlaklar da kuzeydekinden daha çoktur, yabani kestane ormanlarına da rastlanır.