Atlas Dağları Hakkında Bilgi

Atlas Dağları nerededir, Atlas Dağları yüksekliği, Atlas Dağlarının bölümleri hakkında bilgi.

Kuzey-batı Afrika kıyıları boyunca uzanan dağ zinciridir. Akdeniz’deki Gabes Körfezi kıyısından başlayarak Tunus, Cezayir ve Fas toprakları boyunca Atlas Okyanusu’na kadar devam eder. 2400 km. kadar uzunlukta bir yeri kaplar.

Atlas Dağları 1 — Yüksek Atlaslar, 2 — Tel Atlasları, 3 — Sahra Atlasları olmak üzere başlıca üç bölüme ayrılır.

1 — Yüksek Atlaslar: Fas’ın bir ucundan öbür ucuna uzanır. Atlas Okyanusu’na bakan yamaçları sarptır. Bu dağlardan başlıca iki nehir çıkar, bunlardan Sebu nehri Atlas Okyanusu’na, Mevleviye nehri de Akdeniz’e dökülür. Bu dağların ancak birkaç tepesi devamlı kar sının İçindedir. Atlas Dağlarının en yüksek yeri Yüksek Atlaslardaki Cebel-i Ayusi’dir (4.300 m.).

2 — Tel Atlasları : Cezayir’in kuzey kıyıları boyunca uzanır. Bunların yüksekliği Yüksek Atlaslar’dan daha azdır. Şelif nehri Te! Atlaslarının güneyinden çıkarak Akdeniz’e dökülür. Bu dağların en yüksek yerleri 2.500 metre kadardır.

3 — Sahra Atlasları : Atlas Dağlarının Büyük Sahra ile olan sınırını meydana getirir. Bu dağlar da fazla yüksek değildir.

Atlas Dağlarının % 40 kadarı ormanlık, fundalık, çalılıkla ve ekilebilen topraklarla kaplıdır. Geriye kalan % 60 kadarı da bozkır ve çöl halindedir. Buralarda yetişen alfa otu önceleri çeşitli dokuma işçiliklerinde ham madde olarak kullanılırdı; bugün bu ottan kağıt da yapılmaktadır.

Dağlara verilen Atlas adı yerliler tarafından kullanılmaz. Bu ad bu dağlarda oturduğu farz edilen Eski Yunan tanrılarından Atlas’tan ötürü Avrupalılar tarafından verilmiştir. Atlas Dağlarına yerli halk Adrar adını vermiştir ki bu kelime Berbericede dağlar anlamına gelir. İlk zamanlarda Atlas Dağları adı bu dağların yalnız Yüksek Atlaslar bölümüne verilmişti.

Atlas Dağları eskiden beri Berberiler’in yerleşme alanı olmuştur. Bunlardan aşılması güç bölgelerde yaşayanlar hemen hemen tarihlerinin her devrinde bağımsız kalmışlardır. Çünkü bu dağların bazı kesimlerine daha 19. yüzyılın yarılarına kadar yabancılar girememişti. Ancak 1850’den sonra yapılan keşif seyahatleriyle dağların orta bölümleri İncelenmiştir.