Atlantik Bildirisi Nedir Maddeleri Nelerdir

Atlantik Bildirisinin savaş sonrası kurulan Dünya düzeni üstündeki etkileri nelerdir, Atlantik Beyannamesi önemi hakkında bilgi.

1941 yılının yazında Hitler, Napolyonun Moskova yürüyüşüne çıktığı günün yıl dönümünü bilhassa seçerek, 22 Haziranda Sovyet Rusya’nın üzerine saldırmış, kara ve hava kuvvetleri arasında tarihte cereyan eden çarpışmaların en büyüğü başlamıştı.
Daha o sabah Çörçil, radyoda bir nutuk söyleyerek Rusları müttefik sıfatıyla selamlamıştı.

12 Temmuz tarihinde de Sovyet -İngiliz anlaşması imzalanmıştı.
Birleşik Amerika, harbe fiilen girmek hariç olmak üzere, Almanya’nın düşmanlarına her yardımı göstermek kararıyla kiralama ve ödünç verme kanununu kabul etmiş, sanayisini seferber etmişti.

Temmuzun başında Amerika; harbe bir merhale daha yaklaşmış, İzlanda adasına asker göndererek orasını işgal etmişti. Çörçil, 9 Temmuzda Avam kamarasında söylediği bir nutukla; İzlandanın Amerikalılar tarafından işgalinin harbin başından beri cereyan eden siyasi ve askeri hadiselerin en mühimi olduğunu ifade etmişti. Bunun arkasından Amerika, İzlandaya kadar giden yolların emniyetini, Amerikan bahriyesi vasıtasıyla koruyacağını bütün dünyaya bildirmişti.

Tam bu sıralarda Ruzvelt, şahsi dostu Hopkins’i, Çörçille görüşmek üzere Londraya yollamıştı.

1941 Ağustos iptidasında bir akşam, Çorçil, Amerikalı misafiriyle beraber Londra’da Downing sokağının 10 numaralı binasının bahçesinde aşağı yukarı dolaşıyordu, İngiliz Başvekilinin resmi ikamet yeri olan bu binanın bahçesi pek küçüktü. Fakat o akşam orada konuşulan şeylerin büyük bir tarihi Bir aralık Hopkins dedi ki;

— Amerikan Devlet Reisiyle doğrudan doğruya konuşup fikirlerinizi anlatsaydınız, İngiltere’nin bu harpte ne gibi gayeleri olduğunu söyleseydiniz ne iyi olacaktı!
Çörçil birdenbire durdu. Daha o anda kararını vermişti: Atlantiği aşacak, Ruzveltle buluşacaktı…

Ertesi sabah erkenden Beyaz Evin telefonu çınladı. Ruzvelt, İngiltere’den aranıyordu, arayan da bizzat Çörçildi. Bir buluşma teklif ediyordu. Ruzvelt derhal kabul etti. Teferruat kararlaştırıldı. Ruzvelt, Potomak yatiyle güya balık avına çıkacak, Ternöf adasının önlerine varacaktı. Çörçil de Prince of Wales harp gemisiyle Atlantiği aşarak mülakat yerine gidecekti.

Her iki taraf beraberlerine kurmay heyetleri erkanını, diğer icap eden memurları, tarihi mülakatı tasvir edecek birkaç gazeteci ve muharrir alarak gayet gizli bir tarzda yola çıktılar ve Atlantikte buluştular.

Günlerce konuşuldu, iki taraf da birbirinden hoşlanan, birbirini anlayan, müşterek gayeleri ve ameli icapları kavrayan kuvvetli adımlardı.

Nihayet 14 Ağustosta bir anlaşmaya vardılar ve yeni bir dünyanın anayasası demek olan meşhur Atlantik Beyannamesini imzaladılar.
Tarihi beyanname, pek sade bir iki cümleyle başlar ve der ki: Birleşik Amerika Devletleri Reisiyle İngiltereyi temsil eden Başvekil Mister Çörçil buluşmuşlardır. Kendi memleketlerinin milli siyasetlerine ait bazı müşterek prensipleri ilan etmeyi münasip görmüşlerdir. Bu prensiplere dayanarak, dünyanın daha iyi bir istikbale kavuşacağını umuyorlar.

Beyannamedeki sekiz maddesinin birincisi, Birleşik Amerika ile İngiltere’nin toprak vesaire bakımından büyümek gayesini beslemediklerini ifade ediyor, ikinci madde, milletler tarafından serbest bir surette arzu gösterilmedikçe dünyada hiçbir toprak değişikliği yapılamayacağına dairdir.

Üçüncüsü, her milletin istediği hükumeti seçebileceğine ve hükümranlık haklarıyla kendi kendilerini bizzat idare etmek hakkından mahrum kalanları, bunlara kavuşturmaya Amerika ile İngilterenin çalışacaklarına dairdir.
Dördüncü madde mucibince büyük, küçük, galip ve mağlup bütün milletlerin, iktisadi refahları ancak muhtaç oldukları dünya ticaretine ve ham maddelerdeki şartlarla kavuşturulacağı hakkındadır. Bu madde; mevcut taahhütlerin de gözönünde tutulması kaydını havi bulunuyor.

Beşinci madde; milletler arasında tam bir işbirliği kurulmasına dairdir. Bunun hedefleri de; çalışma şartlarını iyileştirmek, iktisadi bakımdan ilerlemek ve içtimai emniyet kurmaktır.

Altıncı maddeye göre Nazi istibdadı çöktükten sonra öyle bir barış kurulacaktır ki her millete kendi hudutları dahilinde emniyetle yaşamak imkanlarını temin edecek ve bütün memleketlerin insanlarını korku ve ihtiyaçtan vareste bir surette ömür geçirmek imkanına kavuşturacaktır.

Yedinci madde mucibince bu barış, bütün insanlara; hiçbir manaya uğramadan, açık denizleri ve Okyanusları aşmak hakkını verecektir.

Sekizinci madde menfaatlerine dokunan sebeplerle ve gerek dini ve ahlaki sebeplerle, cebir, müracaat lehinden vazgeçmelidirler. Kendi hudutları içindeki milletleri tehdit eden veya etmesi ihtimali olan milletlerin elinde, kara, deniz ve ava silahları bulundukça yarınki sulh korunamaz. İleride geniş ve devamlı bir umumi emniyet sistemi kurulmak üzere, ilk iş olarak, öyle milletler silahtan tecrit edilmelidir, arışı seven milletlerin sırtındaki silahlanma yükünü hafifletmek için de Birleşik Amerika ve İngiltere elden gelen her şeyi yapacaktır.

Varşova Paktı Hakkında Bilgi