Atatürk Devrimleri Nelerdir?

Atatürk devrimleri kısaca, Atatürk’ün Cumhuriyetle beraber kazanımları.

Cumhuriyetin duyurulmasıyla toplum, devlet yönetimi, ekonomi ve kültürel alan­da köklü değişime yol açıcı, yaşam düze­yini Batılı ülkeler seviyesine çıkarıcı bir dizi değişikliğe gerek olduğu ortaya çıktı.

Mus­tafa Kemal ülkeyi düşman işgalinden kur­tarıcı atılımları gerçekleştirip Cumhuriye­ti duyurduktan sonra toplumu geri bırak­tıran çağ dışı uygulama ve inançlardan kurtarmak ve çağdaş toplumlar düzeyine ulaşması için gerekli girişimleri uygulama­ya sokmaya ataturkkarar verdi.

Bunlar aslında saltanatın kaldırılması, hilafetin lağvedilmesiyle başlayan ve ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim biçiminin benimsenme­siyle kendini çok önceleri göstermişti. An­cak bazı değişiklikler toplumu derinden et­kileyeceği için üzerinde daha çok çalışıl­ması gerektiğinden daha sonraya bırakıl­mıştı. Bu değişiklikler sırasıyla şunlardır:

 • 430 sayılı kanunla 3 Mart 1924’de be­nimsenen Tevhid-i Tedrisat (öğrenimin birleştirilmesi)
 • 8 Nisan 1924 Şeriye mahkemelerinin kaldırılması
 • 17 Şubat 1925 Aşarin kaldırılması
 • 25 Kasım 1925 Şapka Giyilmesi Hakkın­da Kanun
 • 30 Kasım 1925 tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması,
 • 26 Aralık 1925 uluslararası saat ve tak­vimin kabulü
 • 17 Şubat 1926 Türk Medenî Kanunu’nun kabulü
 • 19 Nisan 1926 kabotaj hakkının Türkler’e ait olduğunun kabulü
 • 1 Aralık 1927 Anadolu Demiryolları’nın satın alınması
 • 10 Nisan 1928 laikliğin benimsenmesi
 • 3 Nisan 1931 Türk kadınına seçme se­çilme hakkı verilmesi
 • 24 Mayıs 1928 uluslararası rakamların benimsenmesi,
 • 1 Kasım 1928 yeni Türk harflerinin be­nimsenmesi
 • 15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu’nun kurulması