Ashabı Şimal Nedir?

Ashabı meşeme nedir, Ashabı Şimal hakkında bilgi.

Ashab-ı şimal veya ashab-ı meşeme, sol taraf insanları demektir. Şimal, sol, huy ve uğursuzluk anlamlarına, meş’eme ise, uğursuzluk, kötülük ve sol taraf manaları­na gelmektedir. Bu iki ifade Mekki bir su­re olan Vakıa suresinde geçmektedir. Bu surede kıyamet ve sonrasındaki olaylardan bahsedilmektedir. Bu sebeple bu iki ifade­nin anlamı, ahirette amel defterleri sol ta­raflarından verilen kimselerdir.

İnfitar suresinin 11-12. ayetlerinde, in­sanların her yaptığı şeyi kaydeden “Kira-men Kâtibîn” meleklerinden söz edilmek­tedir. Bu melekler, “amel defteri” denilen fakat mahiyeti bizce bilinmeyen bir defte­re insanların yaptığı her şeyi kaydederler. Her insanın bir amel defteri vardır. Bu def­ter, ahirette herkese takdim edilecektir. An­cak bu defter {verilirken bazılarına sağ ta­raflarından, bazılarına da sol tarafından ve­rilecektir. Sol tarafından amel defteri verilenler, Cehennemlik, sağ tarafından amel defteri verilenler ise Cennetlik kişilerdir.

Bi­naenaleyh, Kur’an’daki bu ifade ile, amel defteri sol tarafından verilen kişiler kastedilmektedir. Yoksa çağımızda ekono­mik anlamda kullanılan solcu ifadesiyle hiç bir alâkası yoktur. Ancak bu ifadenin inkarla alakası vardır. Zira bu ifadenin geç­tiği ayetin devamında, bu kimselerin var­lık içinde yaşadıkları, günah işlemekte ıs­rar ettikleri, öldükten sonra dirilişi inkar et­tikleri anlatılmaktadır. (Vakıa, 56/41-50) Bu kimselerin Cehennemde zakkum ağacın­dan yiyecekleri, kaynar su içecekleri de ay­rıca ifade edilmektedir.

Bu ifadenin belli inkarcıları değil, bütün inkarcıları kapsadığını, Allah Tealânın bu ayetlerin devamında sorduğu sorulardan anlıyoruz. Allah Teala, meniyi insanların mı yoksa kendisinin mi yarattığını, ekinleri, in­sanların mı, yoksa kendisinin mi bitirdiği­ni; suyu buluttan indirenin insanlar mı, yok­sa kendisinin mi olduğunu sormakta ve kendisinin zikredilmesini istemektedir. (Va­kıa, 41/51-74) Binaenaleyh her inkarcı, ashab-ı şimaldir.