Ashabı Sebt Nedir?

Ashabı Sebt den çıkarmamız gereken dersler nelerdir, Ashabı Sebt hakkında bilgi.

Ashab-ı Sebt, cumartesi halkı demek­tir. Sebt, cumartesi demektir ve Kur’an-ı Kerim’de beş yerde geçmektedir. Ancak bunlardan Nisa suresinin 47. ayetinde “ashab-ı sebt” şeklinde geçen bu ifadeden maksat, cumartesi gününe saygı göster­meyen bir topluluktur. Bu topluluk hakkın­da ayetlerde kesin bir bilgi de mevcut de­ğildir. Bazı rivayetlerde bu topluluğun Medyen veya Eyke halkı olduğu zikredilmekte ise de konu ile ilgili ayetlerin öncesine ve sonrasına bakarak bu topluluğun Yahudi­ler olduğunu söyleyebiliriz.

Dini inançlarına göre bu topluluk, cumar­tesini kutsal saymakta ve bu günü ibadet­le geçirmekte idiler. Bu gün onlara avlan­mak yasaktı. Aksine o gün balıklar, sürü­ler hâlinde su yüzüne çıkıyor ve kaçmıyor­du. Yahudilerden bazıları, cumartesi günü balıkların böyle gelmesine imrendiler, hırs­larını tutamadılar ve dinlerinin bu konuda­ki emrini dinlemeyip avlanmaya başladılar. Böylece cumartesi gününün kutsallığını çiğnediler. Netice bunlar maymun ve do­muz haline getirilerek cezalandırıldılar. Bu tür cezalandırılma konusunda ise müfessirler iki görüş ileri sürerler. 1 .si bunlar gerçek anlamda maymun olmuşlardır. 2.si, bunlar gerçek anlamda maymun olmayıp maymun gibi taklitçi bir toplum olmuşlar­dır. Genellikle dirayet müfessirleri ikinci gö­rüşü tercih etmişlerdir.