Ashabı Fil Nedir?

Fil vakası nedir, İslamda Ashabı Fil kavramı nedir, Ashabı Fil hakkında bilgi.

Ashab-ı fil, fil sahipleri demektir. Bun­dan maksat, “Habeşistan” kralı “Necaşi” tarafından “Yemen”e vali tayin edilen “Ebrehe” ve ordusudur.

Yemen valisi Ebrehe, Kâbe’ye gelen zi­yaretçileri kendi ülkesine çekmek üzere “San’a”da “Kulleys” adında bir kilise yap­tırmış ve herkesin gelip bu kiliseyi ziyaret etmesini istemişti. Fakat arzusu gerçekleş­memişti. Zira Kabe’yi bırakıp da oraya gi­den olmamıştı. Üstelik “Kinane” kabilesin­den bir adam, bu kiliseye bir gece pislemişti. Ebrehe buna çok kızmış ve Kabe’yi yıkacağına yemin etmişti. Bu amaçla ordu­su ile birlikte Mekke’ye yöneldi. Yanında “Mahmud” adında bir fil ile birlikte başka filler de vardı.

Mekkeliler şehri boşaltmış dağlara çekilmişti. Ebrehe ve fillerle takvi­yeli ordusu Kabe’ye yaklaştığında, Allah bunların üzerine bölük bölük kuşlar (Ebâ-bıl) gönderdi. Bu kuşlar, ağızlarında taşı­dıkları ufak taşları ordu üzerine bıraktılar Ordu sanki çiğnenmiş bir ekin tarlasına dönüverdi ve Ebrehe ve ordusu Kabe’ye gi­remedi. Bu olay, Hz. Peygamber’in doğu­mundan yaklaşık iki ay kadar önce oldu. Kur’an-ı Kerim’in 1Ö5. suresi, bu olayı anlatmakta ve perişan olan fil sahiplerinden bahsetmektedir.

Bazı Batılı ve Müslüman yazarlar, Ebre­he ve ordusu üzerine gönderilen bu “sürü sürü kuşları”, bir kısım hastalık ve mikrop taşıyan sinek ve sivrisineklerle yorumla­mışlardır. Taşları da rüzgârların taşıyıp ge­tirdiği mikroplu tozlar olarak anlamışlardır Hatta Kari Opitz, “Kur’an’da Tababet” adlı eserinde bunun çiçek hastalığı oldu­ğunu, bu hastalığın Arap yarımadasında o vakit görüldüğünü ve daha sonra Mısır üzerinden Avrupa’ya atladığını söylemiştir (Opıtz, a.g.e. Ter. Nafiz Uzluk, Ankara 1971 S.58)

Bu yanlış ve hatalı yorumlara Elmalılı Hamdı Yazır, Hak Dini Kur’an Dili adlı tef­sirinin 8. cildinde (s.6100-6132) karşı çı­karak, bu görüşü çürüten geniş açıklama­lar yapmıştır. Bu tür yorumlara Tefsir tari­hinde llhadî Tefsir adı verilir. Makbul ve meşru bir yorum değildir. Bu olay, Allah’­ın takdiri ile meydana gelen mu’cize bir olaydır.