Ankara Savaşı Nerede Yapıldı?

Ankara Savaşı Nerede kimler arasında oldu, Ankara Savaşı Nerede Yapıldı hakkında bilgi.

Ankara meydan muharebesi cihan tarihinin kaydettiği savaşların en büyüklerinden biridir. Gerek şiddet ve azameti ve gerekse siyasi tesirleri bakımından neticeleri bu kadar mühim olan savaşlara sıkça tesadüf etmek kolay değildir. Bu muharebe yere yan etmemiş olsaydı, belki Bizans imparatorluğu daha çabuk yıkılır ve dünya haritası daha o zamanlar değişebilirdi.

Muharebenin zahiri sebebi, Timur’un önünden kaçan Tebriz hakimi Sultan Ahmet ve Azarbeycan hakimi Kara Yusuf’un Yıldırın Beyazıt’a iltica etmiş olması ve padişahındı bunları müteaddit taleplere rağmen Timur’a, iade etmemesidir.

Fakat harbin hakiki sebe bini bu iki cihangirin sonsuz ihtiraslarında aramak lazımdır. Ben dünyaya silah taşımak ve benden önce bulunanı mutlaka mağlup etmek için doğmuşumdur diyen Beyazıt, elbette kendisine iltica edenleri iade edemezdi. Çünkü gururu buna müsait değildi.

Büyük bir imparatorluk peşinde koşuyordu. Bizans İmparatorunu vergiye bağlamış, Venedik ve Ceneviz cumhuriyetlerinin adeta efendisi haline gelmişti. 25 Eylül 1396 da Niğbolu’da Haçlılar ordusunu kati hezimete uğrattıktan sonra, Balkanlar ve hatta orta Avrupayı nüfuzu altına almıştı. Kuvvetli bir orduyla İstanbul kapılarına dayanmış ve teslim şartlarını görüşmeye başlamıştı. Ordularına güveni sonsuzdu.

Timur’a gelince; Gökyüzünde nasıl bir tanrı varsa yeryüzünde de tek bir hükümdar olmalıdır.» iddiasındaydı. Bir avuç insandan büyük bir ordu kurmuş, 1388 de Iranı zapt etmiş, 1396 da Bağdat’ı alarak Irak’ı istila etmiş, 1389 da Hindistan’a yürümüş ve sonra Anadolu fütuhatına hazırlanmıştı. Yıldırım, elbette biliyordu ki gönderdiği ağır ve tahkir edici cümleleri ihtiva eden mektubu karşısında Timur sükut edemeyecekti.

İşte bu haleti ruhiyenin tesiri altında savaşın önüne geçilmedi. Bayazıt, 1402 senesi ilkbaharında İstanbul muhasarasını kaldırarak kuvvetlerini Timur’a karşı toplamış bulunuyordu. Kosova ve Niğbolu’nun gün görmüş ve zafer kazanmış alayları Bursa’da seferber edildiler. Bu alaylara Sırp Kralının kuman dasında yirmi bin kişilik bir kuvvet de iltihak etti.

15 Haziran 1402 de Osmanlı ordusu seferberliğini ve tecemmüünü ikmal etmiş yürüyüşe başlamıştı. Yürüyüş iki kol üzerinden icra ediliyordu, İzmit – Bolu – Gerede -Ankara ve Bursa – Geyve – Beypazarı yollarıyla yürünüyordu. Ordu, Haziran ayının soı günlerinde Ankara etrafında çadırlı ordugahlara girmiş bulunuyordu. Burada, Timur’u henüz Sivas havalisinde bulunduğu ve Tokal yolundan hareket edeceği haberi alındı. Yıldırım, Ankarayı kendine bir hareket üssü yaptıktan sonra ordusuyla şarka doğru yürümeye başladı. Sadrazam Ali Paşa ve baz ordu kumandanları Ankara’da bekleyerek muharebenin burada kabul edilmesi mütalaasındi bulundularsa da, Yıldırım, bunları dinlemede ve orduyu, Kızdırmağı geçirterek, Kadı şehri Artıkova, Akdağ madeni mıntakasında topladı.

Yıldırım, mühim miktarda piyadeye malik bulunduğu için, bu dağlık mıntakada darbe vurmak istiyordu. Temmuzun ili günlerinde Sivas istikametinde sürülen keşi kıtaları Timur’un keşif kuvvetleriyle tema teminine muvaffak olmuştu. Fakat Timur Beyazıt’ın güzergahı tıkamış ve esaslı bir müdafaa hattı kurmuş olduğunu casusların dan ve keşif kolları müsademesinden öğrenmişti. Sivas havalisinde, bu kadar gayrı müsait şerait içinde dağlık arazide taarruz etmekten çekinmiş ve süratle cenuba dönerek Kızılırmak vadisini takip etmişti.

Ankara Savaşı Sebep ve Sonuçları