Amr bin As Kimdir, Hayatı

Amr bin As hakem olayı, Amr bin As hayatı ve yaptıkları, Peygamberimizin sahabelerinden olan Amr bin As hakkında bilgi.

Sahabedendir. Hudeybiye yılında (629-630) Müslüman olmuştur. Peygamber’in büyük teveccühüne nail olmuştur.

İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Son derece zeki.ince düşünceli fakih bir zat idi. Hz. Muhammed, onu Müslümanlığı kabulünden kısa bir süre sonra Umman’a gönderdi. Amr, Umman’ın emirleriyle anlaşarak İslamiyet’e girmelerini sağlamıştır. Peygamber’in vefatına kadar orada kalmıştır.

Hz. F.bû Bekr tarafından Filistin’in fethine memur edilmiş, Şam’ın zapfı ve Yermuk savaşlarına katılmıştır. Onun asıl şöhreti Mısır’ın fethi ile başlar. Kendi başına Mısır’ın fethine kalkıştığı söylenirse de bu doğru değildir. Onu Hz. Ömer, bu vazife ile görevlendirmiş ve yine büyük İslam kumandanlarından el-Zubeyr ile ona yardım kuvvetleri göndermiştir.

Amr b.As Mısır’ı almakla kalmamış, sonradan Kahire adını alacak al-Fustât şehrini kurmuştur. Hz. Ömer tarafından buraya amil (vâli) tayin edilmiş, memleketin idaresinde, mahkemelerin tesisinde ve vergilerin tayininde büyük maharetler göstermiştir.

Hz. Osman halife olunca onu bu görevden almış, daha sonra Medine’ye gelmiş ve inzivaya çekilmiştir. Hz. Osman’ın hilafetine karşı hoşnutsuzluğunu izhar etmişse de açıkça aleyhtarlık göstermemiştir. Ancak Cemel vakasından sonra tekrar ortaya atılmış ve Muaviye tarafını tutmuştur.

Hz. Ali ve Muaviye ordularının karşı karşıya geldiği Sıffin savaşında Muaviye tarafından Suriye ordusuna kumanda etmiştir. Ali taraftarlarının üstün geleceğini anlayınca ünlü kurnazlığını kullanmış ve mızrakların başına Kuran-ı Kerim sayfalarının takılmasını sağlamıştır. Böylece savaşın sonucu belli olmuştur. Hakemlere baş vurmaya karar verilmiş, Amr b. As yine kurnaz davranmış, Hz. Ali’yi temsilen gelen Ebu Musa el-Eş’arî’ye her ikisinin de hilafete layık olmadıklarını söylemiştir (658). Böylece Hz. Ali hilafeti kaybetmiş, ama Muaviye “Hz. Osman’ın intikamı”nı almaktan başka gayesi olmadığı için bir şey kaybetmiş olmamıştır. Amr da vefatına kadar Mısır valisi olarak kalmıştır.

Hakem Olayında hakikatin saptırıldığım ileri sürerek Amr’ı Muaviye’yi ve bu haksız hükmü kabullendiği için Hz. Ali’yi öldürmeye yemin etmiş olan Haricilerden Zadeveyhin tertip ettiği bir su-i kastten rahatsızlığı sebebiyle kurtulmuştur. Onun yerine Harice b.Huzafe öldürülmüştü. Katil yakalandığında “maksadım Amr’ı öldürmekti” demiştir.