Ali Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası

Fethi Okyar hayatı ve eserleri, Eski başbakan Fethi Okyar ne zaman ve nerede doğdu, Ali Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası

1880 yılında Pirlepede doğmuştur. Kendisi Trablusgarp harbindeki hizmetiyle tanınmış, sonra elçilik mebusluk, vekillik, kabine ve meclis reisliği gibi mühim siyasi vazifelerde bulunmuş ve Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmuştur. Fethi Okyar 1898 de Harbiye mektebine girmiş ve buradan 1903’te erkanı harbiye yüzbaşısı olarak çıkmıştır. Üçüncü orduya memur edilerek 1906 da Yunan hududuna, bir sene sonra Selanik Zibefçe doğu demiryolları hat müfettişliğine, 1908 de Selanik jandarma komutanlığına tayin edilmiş ve o yılın ilk kanununda Paris ataşeliğine gönderilmiştir.

1910 da binbaşı olmuş, 1911 de İşkodra kuvvei mürettebesi erkanıharbiyesine memur edilmiştir, İtalyanların Trablusgarp işgalinde Ali Fethi bey o zaman vatanın bu uzak köşesini müdafaaya koşan genç zabitler arasında bulunarak, faaliyetiyle memlekette şöhret kazanmıştır. Sonra Manastır mebusluğuna seçilmiş, o sene meclisin feshedilmesi üzerine önce erkanıharbiye dairesine memur edilmiş.Bundan sonra isteği üzerine istifası kabul edilerek ihtiyat sınıfına geçirilmiş ve Trablus savaşındaki üstün hizmetinden dolayı kurmay yarbaylığa terfi ettirilmiştir. 1912 de Sofya sefiri oldu. Bir yıl sonra istanbul mebusluğuna seçildi ve 1917 de Dahiliye Nazırlığına getirildi. 1920 de İstanbul mebusu olarak Büyük Millet Meclisine iştirak etti.

Aynı sene büyük elçi olarak Parise tayin edildi. Fethi Okyar Paris elçiliğinden istila ederek 1930 yılının Ağustosunda birkaç arkadaşıyla birlikte (Serbest Cumhuriyet Fırkası) ismi altında siyasi bir teşekkül meydana getirmişti. Yeni fırka Atatürk ve C. H. P. teşkilatı tarafından iyi karşılanmış, hatta fırka reisi Fethi Okyar’la birkaç arkadaşı C. H. P. nin müzaheretiyle mebusluğa seçilmiştir. Fakat, ötede beride sinmiş olan bazı mürteci unsurlarla, Cumhuriyet Halk Partisinin ortadan kaldırdığı tarikat ve tekkelere mensup bazı şeyh ve dervişler Serbest Cumhuriyet Fırkasını siper ederek yeni bir irtica faaliyetine giriştiler. Fethi Okyar’la birlikte Serbest Cumhuriyet Fırkası idaresinde bulunan bazı samimi cumhuriyetçiler, fırkalarının memleket için zararlı olmaya başladığını sezerek Sonteşrin 1930 da, yani dört aylık bir faaliyetten sonra fırkayı feshettiler.

Fethi Okyar, 1934 Martında Londra büyük elçiliğine tayin edilmiş, 1939 da Londra elçiliğinden ayrılarak Ankara’ya dönmüş ve Bolu mebusluğuna seçilerek 11 Sonkanun 1939 tarihinde Büyük Millet Meclisine iltihak etmiştir. 26 Mayıs 1939 da Adliye Vekili olmuş, sıhhatinin müsaitsizliğine binaen oradan 12 Mart 1941 de istifa eylemiştir. Bolu mebusuyken 7 Mayıs 1943 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Fethi Okyar Kimdir, Hakkında Bilgi