Akraba Kime Denir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 15 views

Kuranda akraba hakkında bilgi, Akraba ilişkileri nasıl olmalıdır, Kimler akraba olur.

Karip kelimesinin çokluğu, evlilik veya nesep yoluyla birbirine yakın olan kimse­ler, hısımlar.

Kur’an-ı Kerim’de bu terim “zü’l-kurbâ”, er-Rahimin çokluğu olan “el-erhâm” ifade­leri ile geçmektedir. (Nisa 4/36,1) Akraba­ların kimlerden meydana geldiğini tespit et­mek zordur. Birbirleri ile evlenmeleri ha­ram olan kişilerin yakın akraba oldukları malumdur. Amca çocukları, hala çocukla­rı, dayı ve teyze çocukları ile bunların furüları (çocukları ve torunları) arasındaki iliş­kiler de akrabalık kavramı içinde mütalaa edilir. Evlenen eşlerin usül (ana-baba) ve furüları (çocukları) arasındaki akrabalık ba­ğına da sıhrî hısımlık adı verilir.

Kur’an-ı Kerim akrabalık ilişkilerine çok büyük önem verir. Gerek kan ve gerekse sıhr? akrabalar arasında karşılıklı hak ve va­zifeler vardır. Akrabaya, aile hisleriyle bağ­lanmak, onları görüp gözetmek, zaman za­man onlan ziyaret etmek, uzakta iseler mektup, tebrik v.s gibi haberleşme araç­ları ile hatırlarını sormak bu husustaki ah­lâkî görevlerdendir. Buna “Sıla-ı rahim = yakınları görüp gözetme” denir. Hz. Mu-hammed (S.A.V.) sıla-ı rahim hakkında bir hadislerinde şöyle buyuruyor: “Sıla-ı ra­himde bulunamayan cennete giremez.” (Buhârî, Edeb, 11).

Yüce Allah: “önce en yakın akrabala­rını uyar.” (Şuarâ 26/214) buyurarak Hz. Muhammed (S.A.V.)’den akrabalarına kar­şı tebliğ görevini ilk olarak yerine getirme­sini istemiştir. Allah Tealâ bütün mü’minlere hitaben de şöyle buyurmuştur: “Allah’a kulluk edin, O’na bir şeyi ortak koşma­yın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak kom­şuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve eliniz altındaki kimselere iyilik edin.” (Nisa 4/36; Akrabalara yardım ve saygının gereğine işaret eden ayetlerden bazıları­na Bk., Nisâ 4/1, Nahl 16/90)

Yüce Allah, Bakara suresinin 177. aye­tinde akrabaya iyilik yapmanın olgunluk ve fazilet işareti sayılacağını emir buyurmuş­tur. Aynı surenin 83. ayetinde ise akraba hakkının eski dinlerde de muteber kabul

edildiğini ve bu hususta Benî İsraîl (Israil-oğulları)’den taahhüd alındığını beyan etmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) de bir hadisle­rinde: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin.”

(Riyazu’s-salihin trc. hadis no: 312) buyu­rarak olgun bir imana sahip olma şartların­dan birisinin sıla-ı rahim olduğuna dikkat çekmiştir. (A.TOKSARI)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Akraba Kime Denir?"


Top