Akit Nedir Sözlük Anlamı

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 9 views

Akid sözlük anlamı nedir, Akit ne anlama gelir, Akit hakkında bilgi.

Akid, lügatte bağlamak iki veya da­ha fazla şeyi toplamak raptetmek demek olup, hukukçuların dilinde ise, “tarafların hukuki bir sonuç meydana getirmeye yö­nelik iradelerinin birbirine bağlanması” de­mektir. Kur’an, “asli ibaha” prensibini esas aldığından, akidler, akitlerin kurulu­şu ve sonuçları üzerinde durmamış, sade­ce bu konuda temel ilkeler koymakla ye­tinmiştir. Asli ibaha, bir şeyin yasak oldu­ğu bildırilmediği sürece serbest ve he­lal olması ilkesidir. Böyle olduğu için de, Kur’an’ın koyduğu temel ilkeleri çiğneme­diği sürece bütün akit nevileri ve şekilleri caizdir, serbesttir.

Kur’an ahde vefa ve akde bağlılığı ilke olarak koymuş olup, bu konuda, “Ey iman edenler, akitleri yerine getiriniz” (Mai-de: 1) buyurarak gerek hukukî anlamda akde bağlılığı, gerekse ahlakî anlamda söz­de durmayı, hatta tasavvufî anlamda bezm-i ezelde ruhların verdiği iman sözü­nü yerine getirmeyi istemiştir. Peygambe­rimiz de, “Müslümanlar şartlarına bağlı­dırlar. Ancak haramı helal sayan veya helali haram kılan şart hariç” (Tirmizi, Ahkam, 17) buyurarak akde ve şarta bağ­lılığı öğütlemiş, dinin kesin prensiplerini ih­lal etmediği sürece akit serbestisinin kural olduğunu bildirmiştir.

Kur’an, “Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin” (Nisa: 29) bu­yurarak karşılıklı akdi münasebetlerde ta­rafların rızasını esas almıştır, (bkz: ticaret maddesi). Zulmü, haksızlığı, faizi, aldatma­yı, kumarı bir kimsenin sıkıntıda olmasını sömürmeyi yasaklayan, adaleti, dürüstlü­ğü, Allah’ın sınırlarını ve ilkelerini korumayı emreden ayet ve hadisler de, dolaylı ola­rak Müslümanın akit serbestisine bir sınırlama getirmektedir. Zaten Kur’ân şekilden ziyade mana ve muhteva üzerinde ısrarla durmuş, Müslümanın yetişkinliği ve kema­li ile bütün problemlerin çözüleceği müjde­sini vermiştir. (A.BARDAKOĞLU)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Akit Nedir Sözlük Anlamı"


Top