Ana Sayfa Sosyal Bilimler Dini Bilgiler Akit Nedir Sözlük Anlamı

Akit Nedir Sözlük Anlamı

23
0

Akid sözlük anlamı nedir, Akit ne anlama gelir, Akit hakkında bilgi.

Akid, lügatte bağlamak iki veya da­ha fazla şeyi toplamak raptetmek demek olup, hukukçuların dilinde ise, “tarafların hukuki bir sonuç meydana getirmeye yö­nelik iradelerinin birbirine bağlanması” de­mektir. Kur’an, “asli ibaha” prensibini esas aldığından, akidler, akitlerin kurulu­şu ve sonuçları üzerinde durmamış, sade­ce bu konuda temel ilkeler koymakla ye­tinmiştir. Asli ibaha, bir şeyin yasak oldu­ğu bildırilmediği sürece serbest ve he­lal olması ilkesidir. Böyle olduğu için de, Kur’an’ın koyduğu temel ilkeleri çiğneme­diği sürece bütün akit nevileri ve şekilleri caizdir, serbesttir.

Kur’an ahde vefa ve akde bağlılığı ilke olarak koymuş olup, bu konuda, “Ey iman edenler, akitleri yerine getiriniz” (Mai-de: 1) buyurarak gerek hukukî anlamda akde bağlılığı, gerekse ahlakî anlamda söz­de durmayı, hatta tasavvufî anlamda bezm-i ezelde ruhların verdiği iman sözü­nü yerine getirmeyi istemiştir. Peygambe­rimiz de, “Müslümanlar şartlarına bağlı­dırlar. Ancak haramı helal sayan veya helali haram kılan şart hariç” (Tirmizi, Ahkam, 17) buyurarak akde ve şarta bağ­lılığı öğütlemiş, dinin kesin prensiplerini ih­lal etmediği sürece akit serbestisinin kural olduğunu bildirmiştir.

Kur’an, “Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin” (Nisa: 29) bu­yurarak karşılıklı akdi münasebetlerde ta­rafların rızasını esas almıştır, (bkz: ticaret maddesi). Zulmü, haksızlığı, faizi, aldatma­yı, kumarı bir kimsenin sıkıntıda olmasını sömürmeyi yasaklayan, adaleti, dürüstlü­ğü, Allah’ın sınırlarını ve ilkelerini korumayı emreden ayet ve hadisler de, dolaylı ola­rak Müslümanın akit serbestisine bir sınırlama getirmektedir. Zaten Kur’ân şekilden ziyade mana ve muhteva üzerinde ısrarla durmuş, Müslümanın yetişkinliği ve kema­li ile bütün problemlerin çözüleceği müjde­sini vermiştir. (A.BARDAKOĞLU)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here