Ahmet Taip Osmanzade Hayatı ve Eserleri

Ahmet Taip Osmanzade kimdir, Ahmet Taip Osmanzade hakkında bilgi.

Lale Devri şairlerindendir. İstanbul’da doğ­du. Doğum tarihi bilinmiyor. Ruznameci Osman Efendinin oğludur. Medrese tahsilini bi­tirdikten sonra müderris oldu. Bir müddet sonra da kadılığa getirildi. Son vazifesi Mı­sır Mollalığıdır.

Ahmet Taip, 3. Ahmet’in padişahlığı ve Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sıra­sında ilim ve sanatıyla kendisine geniş bir şöhret sağladı. 3. Ahmet İbrahim adlı şeh­zadesinin doğumu üzerine şairin yazdığı bir kasideyi pek beğenerek ona Sultan-üş-Şua-ra (Şairler Sultanı) unvanını verdi. Ahmet Taip nükteli sözleri ve sanattaki hüneri sa­yesinde Lale Devrinin önde gelen şahsiyetle­rinden biridir.

Başlıca eserleri Divan, İcmal-üt-Tevarih, Sadrazamların hayatlarını anlatan Hadikatül-Vüzeradır. Ayrıca Arapçadan yaptığı bazı tercümeleri de vardır.