Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı ve Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu çağlayanlar, Ahmet Hikmet Müftüoğlu haristan ve gülistan özeti.

(1870 – 1927) Moranın bir Osmanlı eyaleti olduğu zamanlarda orada müftülüklerde bulunmuş bir ailedendir. Yunan isyanında Mora müftüsüyken isyancılar tarafından öldürülmüş olan Hafız Abdülhalim Efendinin torunudur. Yazılarında kullandığı, Müftü Oğlu lakabı ondan gelmektedir. 3 Haziran 1870 (3 Rebiülevvel 1287) de İstanbul’da doğmuştur. Babası, Girit ve Cezairi Bahrısefit kapu kethüdası Yahya Sezai efendidir. Divan sahibi olacak derecede edebiyat ve şiirle meşgul olduğu için oğluna iyi bir tahsil verdirmiştir.

Ahmet Hikmet ilk tahsilini İstanbul’da mahalle mektebinde, Aksaray Mahmudiye ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyelerinde yapmış, Galatasaray Lisesini bitirerek 1889 da Hariciye Nezaretine girmiştir. Yunanistan’da Pire, Kafkasyada Poti, Kırımda Kerç şehirlerinde kançılarlık, muavin konsolusluk ve konsolosluklarda bulunmuş, 1896 dan 1908 e kadar Hariciye Nezaretinde merkezde çalışmıştır.

Bu tarihten sonra bir sene kadar Nafia Nezaretinde vazife görmüş, tekrar Hariciyeye dönerek 1912 yılında Budapeşte başkonsolosluğuna – o zamanki tabirle baş şehbendirliğe tayin edilmiştir. 1924 te Halifelik başmabeyincisi olmuş, 1926 da Hariciye vekaleti “Umuru şehbenderiye ve ticariye,, müdürlüğüne ve aynı senede bu dairenin Umum Müdürlüğüne getirilmiş, daha sonra da Hariciye Vekaleti Müsteşarı olmuştur.
1910 senelerinde Galatasaray lisesinde Edebiyat dersi ve daha sonra da İstanbul Darülfünununda Alman ve Fransız edebiyatı tarihi muallimliği yapmıştır. 20 Mayıs 1927 de İstanbul’da vefat etmiştir.

Ahmet Hikmet daha Galatasaray lisesindeyken – o zamanki birçok heveskar gençler gibi yazılar yazmaya başlamış ve liseyi bitirmeden ilk eseri olan Leyla yahut bir mecnunun intikamı] adlı hikayesi intişar etmiş, bunu tercüme birkaç yazısı takip etmiştir. Bununla beraber asıl yazı hayatı İkdam gazetesine ve bilhassa Servetifüharrirleri arasında gösterilmesi bundan doğmaktadır.

Servetifünuna “Bir benefşenin sergüzeşti,, hikayesiyle girmiş, “Yeğenim,, monoloğu şöhretini temin etmiştir. Bu mecmuada çıkan hikayeleri (1899/1900=1317) senesinde “Haristan ve Gülistan, adıyla bir kitapta toplanmıştır.

Sanat ve edebiyat anlayışı Serveti fünuncular tarafından beğenilmiş ve mesela, “Yeğenim, monoloğu münasebetiyle Mehmet Rauf tarafından tavsiye edilmiştir.

Ahmet Hikmet ilk küçük hikayecilerimizdendir. Nesri, gençlik yazılarında zamanın üslubuna az çok benzemekle beraber daima sadeliğe doğru gitmiş ve nihayet “öz Türkçe,, cereyanına ön ayak olanlar arasına girmiştir. Saf Türkçeye doğru bu gelişme bazen o dereceyi bulmuştur ki, kendisi, yalnız başına kalmış bir aksülamel haline bile girmiştir. Meşrutiyetten sonra Türkçülük cereyanının en hararetli taraftarlarından biri olmuş, hatta bir aralık, “Türk Ocakları,, Hars şubesi reisliğinde bulunmuştur.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir?