Ahmet Haşim Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Ahmet Haşim nerede ve ne zaman doğmuştur, Ahmet Haşim hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Kuvvetli iz bırakmış şairlerimizdendir. Nazmı şahsiyetli ve nesri kudretlidir. Bağdatta Alusi Zade Arif Hikmet Beyin oğludur. Annesi Bağdat’ın meşhur tanınmış ailelerinden ve Kahya Zadelerdendir.

Annesinin babası ilk Meclisi Ayan azalarından Ahmet Efendidir ve alim bir zattır. Babası Osmanlı İmparatorluğu kaymakamlarındandı. Bu sebeple ve babasıyla beraber çok gezdiğinden dolayı Haşim ilk tahsilini ancak on iki yaşında ikmal edebilmiştir. İstanbul’a 1896 da gelmiştir. O zaman Türkçeyi iyi konuşamadığından Nümunei Terakki mektebine Türkçeyi öğrenmek için girmiş ve 1897 de de Galatasaray’a kaydolmuştur. Buradan çıkış tarihi 1907’dir. O zamanlar şairliğiyle arkadaşları arasında tanınmıştır.

Ahmet Haşim’in öldüğü günü takdimler tekrarlayınca, ondan tekrar bahsedildi. 3u anış yerindedir. Haşim’den konuşulurken, pek tabii olarak, şairin sanatı, görüş, ve anlayışındaki hususiyetler üstünde durulacaktı. Netekim öyle oldu.

Memleketin edebiyat tablosuna ayrı bir renk olarak giren bir şahsiyet olan Haşim sensaolizmin mümessiliydi. Kainatı, birbirine karışıp düğümlenmiş bir renk, ışık ve gölge mahşeri halinde gösteren bir sanat güzelliği aşıyordu. Duyguyla dil dediğimiz ifade kalbi arasındaki nispetsizlik, bütün senbolisterle beraber, Haşimi de bunaltmış ve bu sancılardan yeni bir şiir tarifi doğmuştu.

Piyale mukaddemesindeki fikir ve müalaaların başlıca sebebi işte budur.
Fışkıran, çağlayan ve uçan duygu ile raideler mahkumu dil arasında, gerçekten geniş bir uçurum var. Ummanlar kadehe sığmadığı gibi duygular da budanıp kırpılmadan dil kalıplarına dökülemez.

Ama bence, işte bu tezadı uzlaştıran bahtiyarlara, büyük sanatkar denir.
Haşim, şiiri dille musiki arasında, dilden ziyade musikiye yakın bir varlık, diye tarif etmişti. Yani kısacası : Şiir anlaşılmaz, duyulur !
Demek istiyordu. Fakat şiiri dilden ziyade musikiye yakın tanıyanların ahenge dört elle sarılmaları gerekmez mi ? Haşimi bu bakımdan övmek kabil değildir.

Ahmet Haşim Kimdir