Ahlat İlçesi Hakkında Bilgi

Ahlat nerededir, Ahlat ilçesi tarihi hakkında bilgi.

Bitlis’in bir ilçesidir. Van Gölü’nün güneybatısında ve ilin kuzey yönündedir, ilçeye bağlı 2 bucak, 25 köy vardır.

Yüzölçümü:  1643 km. kare

Nüfusu: 14.473

Ahlat ilçesinin arazisi Sultandağı ile Nemrut dağının Van Gölü’ne doğru uzanan arızalı yamaçlarından meydana gelmiştir. Fakat, birçok yerlerde arazi oldukça düzlük­tür. Güneyde ise, Van Gölü kıyısı boyunca genişçe bir ova halindedir. Bununla beraber, İlçe topraklarının ancak % 10 u ekime elverişlidir. Birinci derecede buğday, arpa, da­rı, ikinci derecede meyve, pancar, meyankökü yetiştirilir. Halk, daha çok, hayvancılık­la uğraşı

ilçe merkezinin bugünkü adı Erzikan dır (Bk. Erzikan). Eski Ahlat kasabasının yakınındadır. Çok miktarda deri, yün, ya­pağı satar.

ahlatİlçeye Doğu bölgesinin sert yayla iklimi hakimdir. Yazlar az sıcak, kışlar soğuk ge­çer.

Tarih: Ahlat’ın tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. Romalılar Hilyat, Araplar Hi­laf adını verirlerdi. Eski Ahlat Urartu Türk­lerinin şehirleri arasındadır (M. O. 900). Daha soı. İranlıların (M. Ö. 600), isken­der’in (M. O. 300) eline geçti, sırasıyla Ro­malıların, Arapların hakimiyetine girdi.

Ta­rihi çok hareketli ve hadiseli geçen Ahlat, Selçukluların Anadoluya gelmesi üzerine Türklerin oldu. Yerli Türk ailelerinden gelen Şemsettin küçük ve bağımsız bir beylik kurdu. On beşinci yüzyılda Akkoyunluların önemli merkezlerinden biri haline gelen Ahlat’ın Osmanlı ülkesine katılması Yavuz Selim’in Şah İsmail’i Çaldıran Savaşında yenmesinden sonradır.

Tarihte Ahlat, çok el değiştiren, çok saldı­rılara uğrıyan bir şehirdir. Bunların en korkunçlarından biri Moğollarınkidir. Harzemlilerin şehri ve kaleyi kuşatması da, çok uzun sürmüş, açlıktan sayısız insan ölmüştür. 1551′ de Iran Şahı şehrin önü..e gelmiş, halk uzun müddet karşı koymuş, sonunda yiyeceksiz ve silahsız kalınca teslime razı olmuştur.

Ahlat Urattu’lardan bu yana bütün devir­leri bir araya getiren eski eserlerle doludur Bunlar arasında en dikkat çekici olanlar Sel­çuklu eserleridir. Mezar taşlarından bazıları çok süslüdür, bunların bir kısmında üzeri ya­zılı koyun heykelleri vardır. Eski eserlerden Ulu Kümbet (Usta Şakirt Kümbeti) Hasan Padişah Kümbeti’nden başka 1281 de yapı lan Bugatay Aka ve Şirin Hatun kümbeti, Ha­san Timur ve Asan Tikin Hatun’a ait kümbetler ayakta durmaktadır. Bunlardan bil hassa Emir Bayındır Türbesi (1471 de ya­pıldı) Selçuk mimarisinin zarif örneklerin­dendir. Ahlat harabeleri 7 kilometre boyun­ca uzar.