Ahi Benli Hasan Kimdir, Kısa Bilgi

Benli Hasan ağa rast peşrev, Benli Hasan hayatı, Benli Hasan hakkında bilgi.

1. yüzyıl divan şairlerindendir. Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamıştır. Adı Ha­san, takma adı Benli, lakabı da Ahi’dir.

Niğbolu’da doğan Ahinin babası Seyit Ho­ca adında bir tüccardı. Şair, babasının ölümünden sonra, İstanbul’a geldi, medresede okudu, kendisi de müderris oldu. Ahi şiir­lerini başlıca mesnevi ve gazel tarzında yaz­mıştır.

Şeyhinin Hüsrev-ü Şirin ine nazire ola­rak yazdığı Hikayet-i Şirin-ü Pürviz Rivayet-i Gülgün-ü Şebdiz adlı manzum hikayesinin bazı kısımlarını gören Yavuz Sultan Selim, eseri pek beğendi, kendisini Bursa’da Baye­zit Paşa Medresesine tâyin etti. Ancak, bazı telkinlere kapılan şair bu vazifeyi kabul et­medi.

benli_hasanSultan Selim de, buna kızarak onu uzun zaman müderris muavinliğinde bıraktı Ahî nihayet, Karaferye Medresesine müderris oldu, oradayken şair Haveri’nin kız kardeşiyle evlendi, bir müddet sonra da öldü. Muhtelif eserleri arasında Hüsn-ü Dil adın­da bir mesnevisi, bir de divanı vardır. Ahinin hem divanı, hem de yukarıda saydığımız iki eseri eksiktir. Divanı Üniversite Kitaplığında bulunmaktadır. Hüsn-ü Dil ise 1870 te Asır gazetesinde tefrika edildikten son­ra kitap halinde de basılmıştır.