Adolf Hitler Kimdir, Hayatı ve Savaşları

Adolf Hitler kavgam adlı eseri, Adolf Hitler Yahudi midir, Adolf Hitler ve nazi sosyalizm hakkında bilgi.

Yukarı Tunada Braunau şehrinde 20 Nisan 1889 tarihinde doğmuştur. Babası küçük bir gümrük memuruydu.

Genç Hitler sanata merak sarmış ve ressam olmak üzere çalışmaya başlamıştır. Bu arada yapı ameleliği ve tabela ressamlığı yapmak suretiyle hayatını kazanmıştır. Oldukça uzun süren fakir bir hayattan sonra Viyana’ya gitmiş, burada mimarlık tahsil etmek istemiş, fakat siyasi düşüncelere kapılması yüzünden tahsili yarım kalmıştır. Büyük bir Almanya idealini bu sıralarda düşünmeye başlamıştır. Başlıca gayesi Marksizm, Yahudi saltanatına ve parlemanter demokrasiye aleyhtar bir birlik yaratmaktı. Hitler bu fikirlere Viyana’da bel bağlamış ve Almanya’da tatbik mevkiine koymak istemiştir.
Alman işçisine refah ve hürriyet vadeden ve bu uğurda çalışan genç ihtilalci 1912 de Münihe gelerek burada bir alaka uyandırmıştır.

En ziyade koyu milliyetçilik ve sosyalizm gayeleri güdüyordu. Fakat dünya harbi o zaman için bu gayelerini tahakkuka imkan vermemiştir. Hitler harbe gönüllü olarak iştirak etmiş, 16. Bavyera ihtiyat piyade alayında vazife almıştır. Birkaç defa yaralanmış ve birinci sınıf demir haç nişanıyla taltif edilmiştir.

Harbin bitmesini müteakip 1919 da Münihe avdet etmiş ve orada küçük bir grup halinde Alman işçi partisini tesis etmiştir. Bu arada muharrir Harrer ile birlikte Alman milletinin kaybolan hürriyet ve haklarını geri istiyordu.

Nihayet Nasyonal Sosyalist Alman İş Partisi (N. S. D. A. P.) adiyle partisini daha genişletmiş ve 24 Şubat 1920 de Münihte Hofbrauhaus birahanesinde yirmi beş maddelik programını okumuştur. Fakat mukabil partiler boş durmuyordu. Devlet bir ihtilale göz yumamazdı. Evvela göz hapsine alınmış, sonra hapsedilmiştir. 1924 te Landsberg hapishanesinden çıkarak 1925 Şubatında partisini daha kuvvetli ve daha geniş olarak tekrar kurmuştur. Artık Nasyonal Sosyalist partisi geniş taraftar kütleleriyle Almanya’nın en kuvvetli partisi olmuştu. Taraftarlarının da çalışmalarıyla 30 Kanunusani 1933 te başvekil olmuştur. 2 Ağustos 1934 te reisicumhur Hindenburg’un ölümü üzerine 19 Ağustosta yapılan seçimde yüzde doksan ekseriyet ve 38 milyon reyle Führer ve Alman Devlet Şansölyesi intihap edilmiştir.

Bu suretle Almanya’da geniş bir nasyoevvela Versaille muahedesinin hükümlerini reddetti. 1 Mart 1935 te Saar mıntakasını işgal etmekle bunu fiilen açığa vurdu. 1938 de Avusturyayı işgal etti. 4 Şubat 1938 de Alman orduları başkumandanlığını eline aldı. Sonra Çekoslovakya üzerindeki Alman haklarını açığa vurarak Sudetlerin Almanya’ya terkini istedi. 29 Eylül Münih antlaşmasıyla Sudet Çekoslovakyasmı anavatana ilhak etti. Çekoslovakyadaki diğer Almanları da kurtarmak istiyordu. Nihayet 15 Mart 1939 da Alman ordularına Bohemya ve Moravya üzerine yürüyüş emrini verdi. 22 Martta da Memel Almanyaya katıldı. Sonra Danzig ve Şarki Prusyaya koridor meselelerini ileri sürdü, isteklerinin kabul edilmemesi üzerine 1939 Eylülünde bütün Polonyayı istila etti.

Fakat işgal edilen memlekete garanti vermiş olan İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya harp ilanı üzerine ikinci dünya harbi başlamış oldu. Ordularına Fransa ve Balkan zaferlerini kazandırdı, İtalya ve Japonya ile Üçlü Paktın imzalanmasını müteakip Rusya’ya hücum etti. Bundan sonra içinde bulunduğumuz malum vakayı devam etmektedir.
Hitler, Mein Kampf Mücadelem adlı bir eser yazmıştır.

Nazizim Nedir, Nazizmin Doğuşu