Adana Kalesi Hakkında Bilgi

Adana kalesi nerededir, Adana kalesi tarihi hakkında bilgi.

Adana şehrinde, Sey­han nehrinin batı kıyısındadır. Bizans İm­paratoru lustinianus tarafından yaptırılmış­tır (527-565).

Kalenin hemen önünde bu­lunan ve kale kapısı ile birleşen Taşköprü’ nün temel ve ayakları da bu sırada yenilen­miştir. Doğudan batıya doğru uzanan kafe bir dörtgen şeklindedir, çevresi 300 metre­dir. Doğu yönünden akan Seyhan nehri ka­lenin gövdesini yalayıp geçerdi. Diğer üç yönü içi su dolu derin hendeklerle çevril­mişti. Surlarında yedi burç vardı.

adana_kalesiBu surlar­dan biri Seyhan nehrine, diğeri güneyde şehre açılan iki demir kapı vardı. Fakat, kale küçük olduğu için, şehrin evleri tama­men dışarıda kalırdı. Bununla beraber, şeh­rin her sokağının başına, kale kapısına ben­zer demir kapılar konulmuştu. Geceleri bu kapılar bekçiler tarafından kapanır, böylece şehrin güvenliği sağlanmış olurdu. Kalenin batısında bulunan 8 – 9 bin evli şehir toplu bir haldeydi. Sultan IV. Murat, Bağdat se­ferine giderken Adana’ya uğramış, kale için­de Ramazanoğulları tarafından yaptırılan sarayda misafir edilmişti.

Bölgeyi idaresi al­tında bulunduran Beylerbeyi Cafer Beyden halk hoşnut değildi. Padişaha Cafer Beyin zulmünden şikayet ettiler. Bazıları da, Padi­şaha bağlılıklarını göstermek için, kendileri­ni kale burcundan nehre attılar. Padişah, bunun üzerine, Cafer Beyi bu vazifeden uzak­laştırdı. Mısırlı İbrahim Paşa, Adana’yı işgal ettiği sırada (1836) kale surlarını baştan başa yıktırdı. Bugün birkaç parça duvar yı­kıntısından başka bir şey kalmamıştır. Taş­köprü tarafındaki semte Kalekapısı, batıda Abidinpaşa Caddesinin bittiği noktaya da Tarsuskapısı denilir.