Ad Kavmi Hakkında Bilgi

Ad Kavmi nedir? Ad Kavmi neden helak oldu? Ad Kavmi’nin hikayesi ve hakkında bilgi.

Ad kavmi, Kur’an-ı Kerim’de adı sık geçen ve inkar, isyan ve azgınlıklarından dolayı “Sarsar” adı verilen bir rüzgarla cezalandırılan eski bir Arap kavmidir.

Ad, Hz. Nuh‘un torunlarından Avs’ın oğludur. Avs’ın babası İrem, onun babası da Hz. Nuh’un oğlu Sam’dır. (Taberi, Camiu’l Beyân, Mısır, 1986, 8/217) Tarihçiler ve mü-fessirler, Âd kavmini, Âd-ı Ulâ ve Ad-ı Uh-ra olmak üzere ikiye ayırırlar. Hz. Hud’un peygamber olarak gönderildiği kavim Ad-ı Ula’dır. Necm suresinin 50. ayeti, buna işaret ederek, “Allah daha önce gelen Ad’ı helak etmiştir” demektedir. Bununla birlikte ikinci Ad kavmi hakkında Kur’an’da her hangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.

ad_kavmiAd kavmi, Yemen’de Umman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamıştır. Buraya uzun, eğri büğrü ve yüksek kum yığınları anlamına gelen “Ahkâf” adı da verilmektedir. Nitekim Ahkaf suresinde (ayet 21) Hz. Hûd’un bu bölgede yaşayan kavme peygamber olarak gönderildiği Zikredilmektedir. Bu kavimle ilgili bilgiler, genellikle Kur’an’a dayanmakta, daha ziyade tefsirlerde açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır. Bu kavmin, muhteşem sarayları, (Şuara, 128-129) oğulları, malları, sürüleri, eşsiz bağ ve bahçeleri mevcuttu. (Şuara, 134) Bu yüzden gurur ve kabire kapılmış, azgınlık ve taşkınlık yaparak putlara tapmıştır. (Hûd, 59) .

Allah Teala bu kavmi ıslah için, onlara Hz. Hud’u göndermiş, fakat onlar Hz. Hud’a karşı gelerek onun tavsiyelerini tutmamışlardır. Allah önce onların yağmurlarını kesmiş, ünlü İrem bağlarını kurutmuş, daha sonra can yakıcı ve helak edici bir rüzgar ile onları cezalandırmıştır. Rüzgar onların üzerinde yedi gece sekiz gün esmiş, hurma kütükleri gibi onları yurtlarından söküp atmıştır. Hz. Hud ve ona inananlar ise kurtularak, ikinci Ad kavminin nüvesini oluşturmuşlardır.