Açı Nedir, Açı Çeşitleri Nelerdir?

Açı hesaplama nasıldır, Açı tanımı ve örnek sorular hakkında bilgi.

Köşe adı verilen bir geometrik noktadan çıkan iki doğru çizginin meydana getirdiği bir geometrik şekildir. İki doğruya açının kenarları denir. Bir açının büyüklüğü ke­narlarının uzunluğuna değil, iki kenarının arasındaki açıklığa bağlıdır. Bu da iletki (minkale) denilen yarım çember biçimin­deki bir aletle ölçülür.

Açı ölçü birimi, dai­re 360 eşit parçaya bölündüğü kabul edil­diği takdirde, derece; 400 eşit parçaya bö­lündüğü kabul edildiği takdirde de «grat»tır. Açılar, köşelerine verilen harf ortaya gelmek üzere, üç harfle ifade edilir: AOB açısı gi-O noktası açının köşesi, OA acive OB doğ­ruları da kenarlarıdır. Bir açıyı köşesinden geçerek iki komşu ve eşit açıya ayıran doğ­ruya açıortay denir. Başlıca aşı çeşitleri şunlardır:

Tam açı: Bir doğru çizgi, bir noktası et­rafında tekrar kendi üstüne gelinceye ka-ar dördürüldüğünde  meydana  gelen açıdır.

Doğru açı: Bir kenarı öbür kenarının uzantısı olan açıdır. (180 derece, veya 200 grat.)

Dik açı: Doğru açının yarısı büyüklüğün­de olan açıdır. (90 derece veya 100 grat.)

Dar açı: Dik açıdan daha küçük olan açı­dır.

Ters açılar: Kenarları birbirlerinin uzan­tılarından ibaret olan açılardır.

Komşu açılar: Birer kenarları ye köşeleri ortak olan ve öbür kenarları ortak kenarın başka başka tarafında bulunan iki açıdır.

Birbirlerini tümleyen açılar: Toplamı bir dik açıya eşit iki açıdır.

Birbirini bütünleyen açılar: Toplamı bir yatık açıya eşit iki açıdır.

Yöndeş açı: İki paralel doğruyu bir doğ­ru kesince, kesen doğrunun aynı yönünde, kesilen doğruların biri içinde, biri dışında olan açılardır.

Terseş açılar: iki paralel doğruyu bir doğ­ru kesince, kesilen doğruların aynı yönün­de bulunan açılardır. İki çeşittir: Açı kesilen doğruların içerisinde ise iç ters açı; kesilen doğruların dışında ise dış ters açı denir.

Karşı durumlu açılar: İki paralel doğru­yu bir doğru kesince, kesen ve kesilen doğrunun aynı tarafındaki açılara denir.

Yan durumlu açılar: İki paralel doğruyu bir doğru kesince, kesen ve kesilen doğ­ruların farklı taraflarında bulunan yan du­rumlu açılara denir.

Merkez açısı: Köşesi bir dairenin merke­zinde bulunan açıdır.

Çevre açısı: Köşesi bir dairenin çemberi üzerinde bulunan açıdır.

Kiriş – teğet açısı: Bir dairenin aynı nok­tasından çizilen bir teğetle bir kiriş arasın­daki açıdır.

İki düzlemli açı: Aynı doğrudan geçen iki yarım düzlemin meydana getirdiği açıdır.