Abdurrahman Şeref Hayatı

In Genel, Kim, Kimdir 9 views

Abdurrahman Şeref kimdir, Abdurrahman Şeref hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Tanınmış tarihçile­rimizden ve siyaset adamlarımızdandır. İm­paratorluk vakanüvislerinin sonuncusudur. Aslen Safranbolu’lu olup İstanbul’da doğ­muştur. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra bir zaman muh­telif okullarda dersler vermiş, sonra Mülki/e Mektebinde 16, Galatasaray Lisesinde de 14 yıl müdürlük et­miştir. 1908 inkılâbından sonra Defteri Hakani Nazın, Evkaf Nazın, Şurayı Devlet Reisi oldu. Saltanat hükümetinin kaldırıl masına kadar Ayan Meclisinde de bulundu 1923 te, Türkiye Büyük Millet Meclisi ikin­ci devresine İstanbul milletvekili olarak gir­di. 1925 te İstanbul’da öldü.

Siyasi hayatında büyük bir varlık göstermiş değildir. Onun memlekete asıl hizmeti, verdiği dersler ve yazdığı yazılarla olmuştur. Osmanlı tarihi üzerinde büyük bir ihtisası abdurrahman_serefvardı.   Meşrutiyetten   biraz  sonra devlete vakanüvis tâyin edildi. Aynı zamanda ilk de­fa teşkil edilen Tarihi Osmani Encümeni baş­kanı oldu. Eserlerinin en önemlisi iki cilt­lik «Tarih-i Devlet-i Osmaniye» dir. Gene ta­rihe ait hazırldığı gayet büyük bir eseri Gala­tasaray yangınında yanmıştır. Vakanüvis tarih­lerinin sekizinci cildinde yazıları vardır. Meşrutiyetin ilânından Mehmet Reşat’ın ölü­müne kadar olan vakaları yazmışsa da bun­lar neşrolunmamıştır. Eserleri:

Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye (1883), Coğrafya-i Umumi (1884-98), Tarih-i Devlet-i Osmaniye, 2 cilt (1891­94), İstatistik ve Coğrafya-i Umranî (1899) İlm-i Ahlak (1893-1903), Harb-i harızm Menşei (1916), Tarih Musahebeleri.

Bibliyografya:

Abdurrahman Şeref Efendi (Mükrimin Halil Yınanç Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı 6-86, 1923), Abdurrah­man Şeref Efendi (Efdalettin Tekiner, 1927).

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Abdurrahman Şeref Hayatı"


Top