Abdurrahman Şeref Hayatı

Abdurrahman Şeref kimdir, Abdurrahman Şeref hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Tanınmış tarihçile­rimizden ve siyaset adamlarımızdandır. İm­paratorluk vakanüvislerinin sonuncusudur. Aslen Safranbolu’lu olup İstanbul’da doğ­muştur. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra bir zaman muh­telif okullarda dersler vermiş, sonra Mülki/e Mektebinde 16, Galatasaray Lisesinde de 14 yıl müdürlük et­miştir. 1908 inkılâbından sonra Defteri Hakani Nazın, Evkaf Nazın, Şurayı Devlet Reisi oldu. Saltanat hükümetinin kaldırıl masına kadar Ayan Meclisinde de bulundu 1923 te, Türkiye Büyük Millet Meclisi ikin­ci devresine İstanbul milletvekili olarak gir­di. 1925 te İstanbul’da öldü.

Siyasi hayatında büyük bir varlık göstermiş değildir. Onun memlekete asıl hizmeti, verdiği dersler ve yazdığı yazılarla olmuştur. Osmanlı tarihi üzerinde büyük bir ihtisası abdurrahman_serefvardı.   Meşrutiyetten   biraz  sonra devlete vakanüvis tâyin edildi. Aynı zamanda ilk de­fa teşkil edilen Tarihi Osmani Encümeni baş­kanı oldu. Eserlerinin en önemlisi iki cilt­lik «Tarih-i Devlet-i Osmaniye» dir. Gene ta­rihe ait hazırldığı gayet büyük bir eseri Gala­tasaray yangınında yanmıştır. Vakanüvis tarih­lerinin sekizinci cildinde yazıları vardır. Meşrutiyetin ilânından Mehmet Reşat’ın ölü­müne kadar olan vakaları yazmışsa da bun­lar neşrolunmamıştır. Eserleri:

Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye (1883), Coğrafya-i Umumi (1884-98), Tarih-i Devlet-i Osmaniye, 2 cilt (1891­94), İstatistik ve Coğrafya-i Umranî (1899) İlm-i Ahlak (1893-1903), Harb-i harızm Menşei (1916), Tarih Musahebeleri.

Bibliyografya:

Abdurrahman Şeref Efendi (Mükrimin Halil Yınanç Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı 6-86, 1923), Abdurrah­man Şeref Efendi (Efdalettin Tekiner, 1927).