Abdülkadir Meragi Hayatı

Abdülkadir Meragi Kimdir? Abdülkadir Meragi hayatı, eserleri, Abdülkadir Meragi hakkında bilgi.

(MÖ. 1434) On beşinci yüzyıl başlarında yaşamış bü­yük bir Türk musiki üstadıdır. Bilgisinden ötürü kendisine Hoca, sesinin güzelliğinden dolayı da Guyende lakapları verilir.

Azerbay­can’ın Meraga kasabasında doğduğu için ken­disine Meragi denir. Onu musikiye çalıştıran babası Gıyasüddini Gaybi olmuştur. İlkin Tebriz’de bulundu. Hüseyin Ibni Şeyh Uveys’ in, sonraları da Sultan Ahmet Celayiri’nin maiyetinde bulundu. Timur Azerbaycan’ı iş­gal edince, Sultanla birlikte Bağdat’a kaçtı Timur Bağdat’ı da zaptedince abdulkadir_meragiöbür ilim adamlarıyle birlikte Abdülkadir de Semer­kant’a götürüldü. Timur ölünce onun dör­düncü oğlu Şahruh’un maiyetine girdi. Musi­ki teorilerine dair olan kitabı «Cami-ül El-han» ı 1415’te ona sundu. Bundan başka Makasıd-ül Elhan», «Fevaidi Aşere», «Şerh-i Kitab-ül Edvar» adlı eserleri yazdı. Farabi ve Ibni Sina’dan sonra doğu musikisinde üçün­cü üstat sayılır. Bugün müzik tarihiyle uğra­şan Avrupa bilginlerinin büyük bir kısmı onun teorilerinden hayranlıkla bahsederler.