Abaka Han Kimdir, Hayatı ve Yaptıkları

Abaka han kimdir, İlhanlılar devletinin kurucusu Abaka han hakkında bilgi.

İran’da  ilhanlılar  Devletini  kurmuş olan Hulagü Han’ın oğlu ve bu devletin ikinci hükümdarıdır. Cengiz Han’ın torununun oğlu­dur. Moğolistan’da doğdu. Babasının ölümü üzerine,  1265  te Moğol  beyleri tarafından Hanlığa seçildi. Babası gibi Türk yasalarını, geleneklerini korumaya meraklı olduğundan, bütün hayatı boyunca İslam şeriatının Türk adetleri yerine yerleşmemesi için çok uğraştı.

Devrinin en büyük askeri hareketi, Abaka Han’ın  Mısır Memlûkleri’ne karşı duyduğu kinin neticesinde girişilen harblerdir. Mısır ve Suriyede  başarı  sağlıyabilmek, doğu ve abakahankuzeyden  gelecek  tehlikeleri   bertaraf ede­bilmek için Kıpçak Moğolları ile sulh yap­mış, Kür Irmağının kenarına set çektirmiş, Kafkas kabilelerini emri altına almıştı. Ayrı­ca Buhara şehri de tahrip edilerek, doğudan gelebilecek baskınların  büsbütün önü alın­mış oldu.

Karılarından biri bir Bizans Prens»si olan Abaka Han, Roma’ya, ingiltere’ye, Fransa’ya baş vurarak, Mısır Memlüklerine karşı müşterek bir hareket için, Hıristiyan devletlerinden yardım istedi. Hepsinden müspet cevap­lar aldıysa da bu beraberce hareket bir tür­lü yapılamadı. Memlükler’in hem Hristiyan­lar, hem de ilhanlılar üzerindeki üstünlüğü uzun zaman devam etti. 1280 de ilhanlılar Suriye’ye girip Halep’i harap ettilerse de ertesi yıl Memlükler tarafından bozguna uğ­ratıldı.

Abaka Han’ın içkiye düşkün olduğu söy­lenir. 1282 de Hemedan’da öldü. Yerine kar­deşi Ahmet Teküdar geçti.