Orta Çağ Hakkında Bilgi

Orta çağ hangi tarihtedir, Orta çağda yaşanan olaylar nelerdir, Orta çağ hakkında bilgi.

Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılışı ile (476) Batı Roma’nın yıkılışı (yani İstanbul’un Fethi 1453) veya Amerika’nın keşfi (1452) arasındaki devreye Orta çağ adı verilmiştir. O çağda yaşayan biri, bulunduğu çağa ortaçağ adı verildiğini duysaydı herhalde bundan bir şey anlamazdı. Ortaçağda yaşayanlar, iki önemli çağın arasında bulunduklarını, bir geçiş dönemi yaşadıklarını hiç sanmıyorlardı.

Onlar için altın çağ, ya kutsal kitaptaki cennet bahçesinde ya da Roma İmparatorluğunun şatafatlı günlerinde yaşanmıştı. Dünya büyük bir yıkıntıya sürüklenmekteydi. Zamanın en aydın kişileri bile, geçmişin aydınları yanında cahil sayılırdı. Toplum düzeni olarak, Yunanlılar ve Romalılardan belki daha ileriydiler ama Virgilius ve Aristoteles gibi insanlık tarihine ışık tutan kişilerin yetişmesine elverişli bir ortam yaratmamışlardır. Geçmişin klasik kültürünün mirasçısıdırlar. Bu kötümserlik ve geçmişin yanında kendilerini küçük görme duygusu, ortaçağ düşüncesinin anlaşılmasında önemli birer anahtardır.

orta_cagRoma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılışından sonra siyasette, toplumda, dinde ve iktisadi hayatta bir durgunluk hüküm sürmeye başladı; bu durgunluk İstanbul’un fethine matbaanın icadına, Rönesans’a, Amerika’nın ve Doğu’ya giden denizyolunun keşfine ve Reform hareketlerine kadar sürdü. Onun için, bir sınıflandırma yapmak ve bu durgun döneme ortaçağ adını vermek, tarih araştırmacıları için gereklidir.

Ortaçağı etkileyen unsurlar içinde üç tanesi son derece. Önemlidir. Roma İmparatorluğu, barbarlar ve kilise. Batı’daki yeni Cermenler, fipmalılar’ın hayat tarzını benimsemişler ve onlar gibi yaşamak istedikleri için Roma Imparatorluğu’nun sınırlarında kümeleşmişlerdi. İmparatorlu ğa komşu olmakla değişeceklerini, gelişeceklerini sanıyorlardı. Barış ve güvenliğin sağlanması için bir dünya imparatorluğunun kurulmasını gerekli görüyorlardı. İmparatorluğu birleştirecek unsur, Hıristiyanlık olacaktı. Önlerinde büyük bir kültür hazinesi vardı. Boethius ile Cassiodorus eski Yunan eserlerini ya kendi dillerine çevirmişler ya da yeniden yazmışlardı. Virgilius büyük bir hayranlıkla okunuyordu; eserlerini kutsal kitapla karşılaştıranlar bile vardı. Ovidius ile Cicero da okuyucu ve taraftar buluyordu.

Ama XII. yüzyılda en büyük etkiyi sağlayan Müslüman filozofların Yunanca aslından çevirdikleri Aristoteles’ti. Haçlı seferleri ve bilhassa İstanbul’un fethiyle buralarda bulunan bilginler ellerindeki yazmalarıyla birlikte Batı’ya gidip antik Yunan’ ı Avrupa’ya tanıttılar. Bu faaliyette Endülüs Emevi Devletinin büyük tesiri de inkar edilemez. Bütün bunlar, XIII. yüzyılda Thomas Aquinus’un eserlerinde Hristiyan düşüncesiyle Yunan felsefesinin birleştirilmesini sağladı. Böylece, Thomas Aquinus, Orta çağın son yarısının düşünce ve hayatına hakim oldu.

Roma hukuku da orta çağı büyük ölçüde etkiledi; hatta bu etki, kültürel etkiden daha güçlüydü. Jüstinianus’un VI. yüzyılda yapmış olduğu kanunlar hâlâ geçerliydi. Bir imparatorluğun ve bir imparatorun varlığı, gerekli görülüyordu. 800 yılında Charlemegne’in kutsal Roma İmparatorluğu’nu kurmasının ardında da aynı düşünce vardı. Roma İmparatorluğu’nun merkezinin İstanbul’a taşınmasının yıllar önce bırakmış olduğu boşluğu, şimdi papalık dolduruyordu.

Ortaçağı etkileyen en önemli unsur, hem dünyanın değiştirilmesini, hem de dünyadan kaçınılmasını isteyen Hıristiyanlıktı. Papadan başlayarak köy papazlarına kadar inen kilise temsilcileri, zenginliklerini artırmak için çaba gösteriyorlar; bir yandan da bu ölümlü dünyadan kaçılmasını öğütlüyorlardı. Cehennem korkusunu kullanarak toplumları büyük ölçüde etkiliyorlardı. Bu dönemde Hıristiyanlar arasında bir çatışma olmadı. asıl çatışma, dini bakımdan papaya, toprak ve para bakımından da krallara bağlı olan din adamlarının kendi içlerindeydi. Zamanla toprak ve para onlar için Hıristiyanlıktan daha önemli oldu. Ortaçağ kilisesini tehdit eden en önemli tehlike buydu.

Ortaçağın başlangıcı için kesin bir çizgi çizilemeyeceği gibi, hangi tarihte sona erdiği de söylenemez. Ama İstanbul’un Türkler tarafından fethi, Amerika’nın keşfi, halkın da okuma yazmayı öğrenmesini sağlayan matbaanın icadı ve XV-XVI. yüzyıllardaki kültürel değişmeler, bu çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasını sağlamıştır, denebilir.