2. Wilhelm Kimdir, Hakkında Bilgi

Alman imparatoru 2. Wilhelm kimdir, 2. Wilhelm hayatı ve savaşları, 2. Wilhelm hakkında bilgi.

Türkçede Giyyom okunur. Alman imparatoru ve Prusya Kralıdır. Babası imparator Üçüncü Friedrich, annesi İmparatoriçe Wictoria’dır. 27 Kanunusani 1859 da Potsdamda doğmuştur. 1877 – 1879 yılları arasında Bonn üniversitesinde tahsil etmiş, 1885 te Muhafız süvari alayında, 1888 de muhafız 2. piyade alayında subaylık yapmıştır. 1881 senesi 27 Şubatında Prenses Auguste Victoria von Schlesvvig – Holstein ile evlenmiştir.

Wilhelm’in gençliği türlü hastalıklarla geçmiş, bu hayat onda romantik bir mizaç bırakmıştır. Babasının ölümü üzerine 15 Haziran 1888 de taç giymiş ve imparator ilan edilmiştir. Vilhelm iktidar mevkiine geçince milliyetçi bir politika tatbikine başlamış, bazı düşünce ayrılıkları üzerine başvekil Bismarck ile araları açılmıştır, imparator ve başvekil arasındaki mücadele ihtiyar diplomatın mağlubiyeti ve istifasıyla neticelenmiştir. Bunun üzerine general Von Caprivi başvekil olmuştur. Vilhelm bundan sonra sosyal demokrat partisine karşı mücadele etmiş, parti kavgaları ve fikir ayrılıkları yüzünden birçok kabine değişiklikleri yapmıştır. Bu arada general Von Caprivi’nin yerine Kont Ludvvig Hohenlohe ve nihayet Bernhard von Bülovv Alman kabinesini kurmuşlardır.

Harici politikasında Vilhelm daha ziyade müstemlekecilik peşinde koşmuş, evvela harpsin genişlemek siyasetini gütmüştür; İnteaddit dostluk paktları yapmıştır. Fakat bir yandan Alman sanayisinin dev adımlarıyla ilerlemesi bu büyük kapitalist devletlerin gözünden kaçmamış ve küçük devlet pazarlarını yavaş yavaş Alman mallarına karşı kapamaya çalışmışlardır.

Diğer taraftan Vilhelm, Cenubi Afrika-da Krüger meselesi yüzünden İngiltere ile bozuşmuş, Anadolu – Bağdat hattı üzerinde yakın bir alaka göstererek şarka genişlemek siyasetini açıktan açığa meydana vurmuştur. Bu arada Alman müstemlekeciliğinin kuvvetsiz kurulamayacağını da anlamış ve Avusturya – Macaristan ve İtalya ile anlaşarak bir orta Avrupa bloku teşkil etmiş, Tirpitz’in eseri olan donanmayı İstikbalimiz denizlerdedir» diyerek büyük bir gayretle kuvvetlendirmeye başlamıştır.

Fakat 1905 senesinde Bülow’un Fas ve Tanca siyaseti muvaffakıyetsizliğe uğramış, bu vaziyet Alman halkı üzerinde menfi bir tesir uyandırmıştır.
Bundan başka parlemanter rejimin zaten aleyhinde olan imparator artık hiçbir parti tanımıyorum diyerek bütün siyasi partileri lav etmiş, fakat bu bir gayrı memnunlar kütlesinin doğmasına sebep olmuştur. Dahili’ ve harici siyasette gösterdiği başarısızlıklar gitgide artmış ve nihayet büyük harbe kadar sürmüştür. Bu savaşta Vilhelm ilk anlardaki muvaffakiyetler üzerine dahilde mevkiini sağlamış, bazı gerilemeler üzerine 1916 da askeri idareyi Hindenburg ve Ludendorf’a teslim etmiştir. 1917 de yarı parlemanter bir idareye razı olmuştur.

1918 Teşrinievvelinde Prens Max von Baden reisliğindeki meclis nüfuzunu arttırmış, Vilhelm’in otoritesi azalmıştır. Nihayet mağlubiyet baş göstermiş, Teşrinisani isyanı üzerine Almanyayı terke mecbur kalmıştır. 10 Teşrinisani 1918 de Spada bulunan başkumandanlık merkezi ve imparatorluk karargahından ayrılarak Hollanda hududuna girerken imparatorluk haklarından vazgeçtiği hakkındaki beyannameyi imzalamıştır (28 Teşrinisani 1918).

Hollanda’da evvela Amerongen’de Kont Bentinck’in sarayında ikamet etmiş, 1920 den sonra D o o r n şatosunda kalmıştır. Burada 5 Teşrinisani 1922 de ikinci defa Prenses Hermine von Schönaich ile evlenmiş ve ömrünün sonuna kadar sakin bir hayat yaşamıştır. Vilhelm 4 Haziran 1941 de ölmüştür.

Doorn şatosundaki ikameti esnasında birçok eser yazmıştır: Mukayeseli Tarih 1878-1914, Korfu Hatıraları, Hayatımdan 1859-1888 adlarını taşıyanlar en mühimleridir. İmparatorun ilk karısından altı oğlu vardır.

Wilhelm Wundt Kimdir?