Divan Şairi Nedim Kimdir?

Nedim Kimdir? Nedim hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri hakkında bilgi.

18. yüzyılın ünlü divan şairi Nedim’in asıl adı Ahmet’tir, iyi bir öğrenim görmüş, müderrislikler yapmıştır. Damat İbrahim Paşa’nın özel kütüphanesinde memurluk yapmış, tarih tercüme komisyonunda çalışmış­tır. Patrona Halil isyanı sırasında korkup evinin damından düşerek öldüğü söylenir.

1718-1730 yılları arasındaki Lale Devrinin zevk ve safa hayatını, İstanbul’unu, köşkleri, eğlence yerleri, çeşme ve kayıklarıyla, kısacası tüm güzelliklerini şiirlerin­de dile getirmiştir.

nedimAşk, zevk ve eğlence şa­iridir. Gerçekçi olmayan divan şiirine ger­çek tabiatı, günlük hayatı sokarak yeni bir çehre kazandırmıştır. Somut varlıklarla so­yut kavramlar arasında ilişki kurarak zen­gin hayaller, orijinal benzetmeler yaratmış­tır. Gazel, kaside ve şarkılarıyla ün kazan­mıştır.

Din konusunda şiir yazmadığı gibi, dert ve sıkıntılardan da söz etmez. Mahallileş­me akımının öncüsü sayılır, istanbul söyleyişinin tüm zenginliğini, inceliğini şiirle­rinde görmek mümkündür. Şuh bir anlatı­mı vardır. Konuşma diline yakın bir anla­tım kullanmıştır. Türkçe’nin tabiiliğini boz­madan aruz ölçüsünü başarıyla uygulamış­tır. Hece ölçüsüyle yazılmış bir türküsü var­dır.

Tek eseri Divanıdır. Arapça’dan bazı ter­cümeleri de vardır.